Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

yemos xatune

qemer axa usivu

TijaSodiri4
 

Yemos Xatune Qesey Kena I
 
Hawar Torncengi
A. Ekber iek
ıme (kaynak): Tija Sodiri-6, Gujige 1997

http://www21.brinkster.com/miyaheqi/culture/Article.asp?ArticleID=471&TypeID=&LanguageID=1&Rnd=370


Ax derdo derdo derdo, Ağa mı derdo
Qemer Ağay hepıs ra mektuve rusna,
vano: Xortun mıra kam weso kam merdo?
Yemos Xatune mektuve rusnena,
vana: Bao tor efkar nvo,
mele usto ra bağ tuy Ağdadi ra erdo.
Qooğliy zalımi kardi arda wert xortun ma

War made az nverdo.
Torge sano ko suri
Qonağ to bın ra berdo.


Ma Yemos Xatune lawıkun Drsımi ra naskerdne. Hewa Ağdadi ra, Sayir Sıleman Qıji ra, Weliy Uşen Imami u sayirun ma binu ra gosdne.
Yemos Xatune na Qemer Ağa Usıvu, waa Fındıq Ağayia ke Seyid Rızay ra pia ame dardekerdene, waa deyia. Nıka devadev hştay serre dera. Ae ra, weşiya dae de ı amo sare, ae ı diyo, ı ndiyo cıra perskeme. A ki mar Tunceli ra av Drsımi sero qesey kena. her i ra rav zaf bena sa ke, j ison ma amo lewe, zerra xo ser tey zon xo qeseykena. Dıma ki dest kena pıra, hn zerro wes ra qeseykena ke, tıvana j ağwa hem Muzıri zalal sona. Hn qeseykena ke, sa ke bena bojiy maro, ma bena tarıx Drsım khani ra dergaderg fetelnena. Qeseykerdena Yemos Xatune honde ke vaz, honde derga. Eke bınusnime, na perloda made ca nmenano. Mordem ke dest b'erzo cı bınusno, dıas kıtavi ben pırr. Ita de ıxaşi ke destebera ma am, hond vezeme. Na reportaj de kam ke ı qeseykeno, ma sıfte onto video, dıma ki j ve j gureto nuste. Beno ke ta cau de qal zovina i beno ra, tema reportaji vurina, hama vneme ke derd u khul ma yn ra zon, tarıx mao khan yeno qesey- kerdene.
Kılmek ra mao dest esto cı, nao tarıx xo gıra gıra vezeme werte. Hora ca ve ca ke ğeleta ma (het namu ub. ra) biy ki, wendoğ ma qusır de nia meder. Wastena ma awa ke, ha ke na mesela zonen, rast ker. Hn bo ke, raştiya ma bıvjiyo werte.

A. Ekber iek
H.TorncengiYemos Xatune: ...Ison sanıke qeseykeno, vano ma vira nşro ..Qeseykerime ke qes veri ma vira nşr. Ma, ta qeseyken, van: Nia biyo, hn biyo. Nia kerdo, hn kerdo o pro zro. Vatne: Qemer Ağay se kerdo... Besıke se kerdo... o tde jro.
A. Ekber iek: Niajni tı koti biya, ky ama dina?
- Ez ko de amo dina. Se ke Urıs amo cor Soa Thole, -het Khalu de Soa Thole esta- cor Urıs amo uza, cr ki amo Erzınga. Ez o sıre de cayile bine. Ez biyae bine. Temır Ağay. ...vatne waka Temır Ağay. Na Suru ra Fındıq Ağay yi amey, qul ame, Suru amey şi ko. Şi ke ko, vake: Urıs amo ha... Hermeni u Zazay Urışi ver remay amey Drsım. Piy mı hşino p. Nat-dot hşin p. Mir areku xo ano Ağdad. Na i tde pırtık ve pırtık yeno mı viri. Mir areku ke xo ard Ağdad yeno mı viri. ı ke Urıs cro Erzıngan ra ame. Ey tersun urışi ver xo ard Ağdad. Qa Mustefa Begi; Heyder Begi ez prune rınd naskon. Piy Aslı Xanıme, yan na analığa mı Urışi ver am Erzıngan. Piy mı hşiya p, hona şi Erzıngan ra arde. Mir areku xo ard Ağdad. Ma, qa Qonağ newi Şniya Ağu de vsnay ha..
- Kami vsnay?
- Urışi vsnay. Mir areku ard Ağdad. na Mir areku hona piy mı dera. Maa mı ver coy na Khkhi Ağay biye. Eke ard Ağdad, moa mı... -niade o kıtav de yazmısken [nusnen], van moa mı doğum de merda- az aha nia bine (lese ra qız bine), moa mı pmenda, mıra tpia n biya, khalik to ede şiyo Erzıngan. Hama piy mı teyna nşi? Demenu tey şi, Usıvu şi. Hama şila Usıvu zofe biye. Aşiri Qemer Ağay dıma şiyne. Piy mı hata Erzınga şi, cor Soa Thole ra (Urıs) arna ra. Erzıngan ra ki Urıs arna ra. Madalia kerde khalik to vera. Madalia ke kerde vera, vake ıko...
- Niajni, aşiri pia bi, yoxsa...
- Aşiri pia bi. Beg areku vatne:
Eh xımalo Saleqero j uzaro.
Niade cır rısvet vjiyo, ıtur qula de yeno sono!
P laxkerdne, zona? Urıs arna ra ke, o şi; piy mı yi amey. Amey. ndi cor esketi[mığarey] guret, ko gureto. ndi Urıs yeno, (i) avoro ben berz. Eke Urıs ndi cra şi, moa mı o sıre de doğum de merde. Merdena dae ra dıma, mı niada ke tdıma xyle mordemi vjaiy amey. Vjiay ke Zaza. Ma a Bgi ve Mudur ağay ra tertel Zazau sero jmini qırr nkerd? Az[ez] pil biyu, nia yeno ra mı viri... (..ita fam nbi H.T.).

S. Veroz: İy ke amey Ağa Khalu bi?
- N. Ağa Suru bi. Tertel Zazau sero jmin kıst. Gl Xanıme van, na Gl Xanıme ke...

S. Veroz: Na Zazay kam? Tertel Zazau ıtur bi?
- I ki Urışi ver amey. Hermeni ki Urışi ver amey.
- Ni Tertel Zazau ser şi, ya ki ni dewlete de bi j şi dapro. Se kerd?
- N n. Se ke Urıs cro ame, i ki vjiay amey. Hama Hermeniu de dapro. Pil Hrmeniu cıra vatne: Ab ser....kam barmar (hrmenki qes vana, fam nbeno) Vake:ma kule dne pıro, ma cerık kerdne ha.. Hn Urışi cerık kerdne, Urıs xıravın bi. Aa Hermeni vjiay amey. Eke amey ez pile biune, mezela Vami de bime ha... Eke amey persken, van: Qemer Ağa kotiyo? Qemer Ağa Dşimi? I ki van: Naniyo ita. I amey uza, Hermeniy ma. Dıma ki Zazay amey. Zazay.. Zazay zon Zazun qeseyken, ne teww! Prune Hermeniu ki qeseykerdne. ndi amey pro Ağdad de reşti p. Ağdad de ke reşti p, piy mı Ağdad de ca da Hermeniu. Zazay ki koti Mazgrt, Zazay ki koti Xarpt. Hn koti ve Ovu, suku. Tpia vake: Qemer Ağay nasken? Vake: Ya, meters.. Urıs ke cra ra, na Miri piy mı arde. Yan analığa mı, na Mir areku piy mı arde. Mir areku ki ame xo berd.
- Yan na Mir areku piy tode zewejiya, ya?
- na Mir areku piy mı arda. Mire ki ame xo Ağdad ra berd. Eke vatne: Şinata Qemer Ağay gureta, i kerdne. na Miri ki aşiru ra vatne: Qemer Ağa! Y sıma sıma heko, y Qemer Ağay ki cengo. Aşiri amne Qemer Ağay. Uşen Ağay Kortu amne, Xırancıku amne, Cun Hesen Ağay amne, kam namne ke; Bextiyaru amne, Usıv Ağa Tolımi amne. Bıra xor vaji.. Gax Weli amne. Corde Khalu ra Ismayil Ağa Khalu amne. Fidan Xatune amne. Sayzan Ağa, Saan Ağa, Fındıq Ağa i bıray bi. Fındıq Ağa ma na prodayis sero....
- Fındıq Ağa bıra tuyo pil bi, hnima?
- Hya. Bıra mıno pil bi. O ve Sey Rızay ra nşti dare?
Bıra xor vaji. Uza ra se kerd, ıtur kerd.. I Hermeniy ma ki reşti p, qesey kerd, uza vıneti. Des u j Hermeniy ma bi. I j Ağdad de bi, j ki Vank Sey Rızay de bi. Sey Rıza ve Hermeniu na Vank de vi. Vank Sey Rızay j jiare bi. Tede Qırvon potne, i potne rusnne piy mır. Teverrıko ma tor rusno vatne. Qa piy mıra zof mıleti haskerdne! Qa ıke şila xo biya! Her kes eve phoşta dey vjiyne werte...
- ond hekdar xo bi?
- Oo hoo! Ma mıleto vıre ke... Demenu bi, Heyderu bi...
- N n, y Qemer Ağay vanu. ond mordem xo bi, mesela.
- Y piy mı?
- Ya.
- Ma, aşire biya. Zovi kşi de sal u sapı in bi, kuras ine bi, amne her keşi alış-veriş xo Ağdad de kerdne. Hn phoşta Qemer Ağay ra... Demenu kam cır iy biyaro. Vatne şime sapık biyarime, şime kuras biyarime... Niade j amne ke mal ardo, hemgn ardo, Demenu ron u pndır ardne, noz[nzon] ık ardne... Ardne qonağ. Ardne ontne piy mı. Kşi tırki nzonne, kşi qamhur nzonne. Piy mı her i zonıto, zona? Zar-zon piy mı zonne. Amne, fetliyne, vatne Qemer Ağa Dsımi Ma a Mir areku na xo d cı? Ma honde niadne, na vırenu cıra mordemi kişiyne, i kerdne. Xanıme vatne: iy sıma do goligu, sıma nia kerdo, hn kerdo.. Her sıt mılet amne, biyne tever. Laz jy ke kişiyne, jy ke cnıke berdne, amne ita sawci. Amne uza qonağ. ndi cni amne, je vatne: Qemer Ağa la ma raverde, je ki vatne: Ma zora dayme cı.. Cniy ke zerr pa nnne, remne; amne onciyne Qonağ. Xanıme cır wayir vjiyne. Vercoy sali miye ra bi. Vırendene na Miri, xısmekar xo bi. ..Qem.. Us Sımi, Alo Bom, Memo Mosım, Al Xıdi.. Bıra xor vaji, wediy xo Sılo Qantozi.. sıfre qurmıskerdne, cıl ontne baxe. Mıleti cılo şia ontne ro xo, amne piy mı. Piy mı vatne: Cıl xo uza rono, bro cor oda. Cıl nne ro, amne oda. Cıra perskerdne, vatne: a sıma cıl onto xo? Vajime ke ewro laz mı kişiyo, ewro cniya mı az caverdune... Qemer Ağay ki, eke cnıke zerr nne pa, tey kerdne rast. Cır kınc-mınci kerdne, tey kerdne rast. Eke tey nkerdne rast, rısvet dne Qemer Ağay, mal dne cı, gay dne cı... Ya o mara kerd tever... Se kena, jde rınd kerd? Zaf mal kot ra dest hama, na pey coy se kerd, ıtu kerd fetelna na Ağay Miri şiye. piy mı waste. Nam na Memli Ağay Miri zona? ... Satoli laz Sey Rızay kıst. Bava kişiya. Ver coy laz Sıleman Ağay Memed dest Bavay ra bi dırvetın. Eke beno dırvetın Mıstafa Sılıji sono ser. Laz Satoli Memed Ağa vano: Mıstefa, aston mı veze pskıre ke mı de! Astey cıra gınen waro. Khalik to toxtor [cere] biyo, zona. O astu cıra onceno. Astu dısmale ra gıredano, beno ser cıle ra fino dare. Hama Satoli ki Satoğliy, i ki dust Sey Rızay ra. Usıv Ağa Torumi i pro naskerdoğ. Hama Torum Dsımi sero saybeno. Uza (astu) keno darde, roz yeno Bava nisenoro cı son. Laz Sey Rızay nisenoro cı sono Xozat. Hama Bava ki Bava beno, zona? ınay r sono Xozat? Sono ke "Pasayna Kırmanc con, finu ra xo dest" zona? Sono uza Xozat. Uza ke ta imi cno, keno terkiy mayine, nisenoro mayine yeno. Dota yeno, yeno Şine. Şine ki Qırğu teder. Memed Ağa cniya xora vano Khe, nam dae ki Huşna Xanıma. Huşna Xanıme i pro amne Qonağ. Cniya Gulavi Ağay i ki pro amne qonağ.

Memed Ağa vano: Huşna Xanıme! Ez qes tora vanu, mevaze. Vano: Khe, nao Bava amo, şiyo fılan ca xevere cı mede, vn meke. Vano: Dı teny şr, waxto ke sodır Bavay lınga xo este ve mayine, pan. Iy ke şr, i ki Qırğun.
Uza an cır (Bavay r), nu-mu an, cır i an. Waxto ke mayine oncen tever, Bava niseno ro cı, eke ndi bro Ağdad. Beno tever, alaği sanen cı, mayine ro ken war. Isu tey ro nthoren, veng fin ra xo! Qa Satoli ki fenay bi. Dust Sey Rızay ra bi. Nan pa, gıneno waro mordmek. Gıneno ke waro, Huşna Xanıme; Cniya Memed Ağay vana: Memed Ağa! Sultun Bavao dest to sero, hona ro tedero, pa mene hard de! Vana: ndi to kısto! puşiya xo kena ra erzena meyiti ser. Se ken? ndi veng kuno Avaşu, Bextiyaru... ıko ık niyo? Van: Lao Memed Ağay Bava kıst! Laz Sey Rızay kişiya! Son Sey Rızay ra van, vano: Lao meyit dey mar Ağdad . Sey Rızao vano. Xezıke vatne, Xezıke ki dine rawa, zona? Satoli ra ki j mısayiv Sey Rızay beno. O vano Ez ıtur nşri mısayiv xo ser! Ez son.. Haniyo lawıke (şare) veta ro cı, van: Cınaza Bavay Pirxatune de veta/Sey Rıza vano, raarn ber!.. Eke cınaza gırdan Pirxatune de ben, Sey Rıza yeno tever nia vano: Bava to Bava mı niya. Tı ke Lay(laz) mı biyne, tı namne Şine. Sey Rızao hrdısın vano. Hrdısa xo amne tha. Nurali bi. Sey Rıza ver coy na Diap Ağay ano. Sık kena ke, na cnıke jde Besıke ra sık kena, zona? Besıke ki beslemiya xuya. Kof xo gıredayiyo, berzo hn. na Diyap Ağay sık kena, sona. Maa Bavayia, sona baxse ca de vındena. Besıke ra vano: Khe cınaza arde? Vana: Arde. Besıke baqıle bena, zona? Cınaza an nan ro. Qul yeno.. mılet yeno.. i keno.. Meyit dan we, qesey ken. Vano: Tı sevana Besıke! Ez ı sıt hf na lay xo bijri? Sey Rıza Besıke ra vano. Vana ke: Tı torn Bavayia. Gıra gıra. Mı ky ke soji bın Viyaleke de nro ser, bızon ke ma hf Bavay gureto! Besıka vana ha.. Vana: Yawas yawas... Ma qes Ozi bijme, hona.. "Oz" piy mır van, zona? Eke xınamin xo sero yeno. na Ağay Miri ki bıra mı arda. Se kerd, ıtur ke kerd, ae piy mıra vati vi: Ozo tı hurnda xode vınde, ez son hf lay xo cenu Sey Rızay vato. Se kerd, ıtur kerd, fetelna... na neke ke bıra mı arde, Ağa Miri ki pey ra koti piy mı, vat Tı xınamiy mawa! Tı dosto de rında! B ordım made, Sey Rıza laz xo vera ma mekıso Sey Rızay esker kerd top, hona esker namey vi naver, zona? Hona qırkerdayene ina. Kerd top, bın Vialeke de soji este ser, Besıke. Mıleti r nu pot ha..! Mıleti r nu pot ke mevınd hf Bavay bijr. Se ke adır kerd qonağun Memed Ağay ver; Memed Ağa Satoli ver. Memed Ağa cniya xora vano: Khe, ma zoneme ke Sey Rıza ma dano we! Vano: Oldan mı gırde. Sapıkun mı kılıt sero verde! Yeno gawar, sandıqun mı sıkneno, ayv yeno. Az torn Satoli ne. Nıka ı mendo ke, Ağan kotiya, aşirn koti!..
Roz se male sarebıriyne!
- Niajni, to vake na Hermeni u Zazay Urışi ver amey Ağdad ma ine se kerd?
- Hona Hermeni uza r, Zazay ki uza r, pro uza r ha.. qa ez naskon. Y ma des u j Hermeniy ma naniy am itar. Ma nasken.
Peydena Memed Ağa ke remeno, pey coy ke se kerd esker ame. ndi Demeno, qereqol ame Sağşg. Sey Rızay hona hf Bavay ngureto, hondae ke adır kerdo yi ver, ine ( Memed Ağay) vozda. Se ke kerd, ndi esker ame. Usıvu qereqol ard Sağşg. Demenu qayil nbi.
- Usıvu a qereqol ard (Sağşg), niajni?
- Qereqol Sağşge. Demenu qayil nbi, vake: Piln ken. Nzu se ken, ıtur ken... Qereqol ra pro ki piy mı ine nasken. Bıra Mı Memed Ağa ki Mazgrt de waneno. Sono qereqol. Meraba! Meraba. ıke i yen qonağ, ma nasken. Qereqol ki qonağ ra njdiyo.
(Qereqoli) Dı-rey hir-rey Hermeni waşti mara, zona? piy mıra Hermeni waşti.
- Qereqol Hermeniu wazeno?
- Amey şuwayri dorme ro qonaği guret. Eke pro eve şila. Ver coy na tıfongi atmıs hur kerdne. Her ca de şila atmıs kerdne.

Şila jye het qula de atmıs kerdne. na Miri ki hona vınetaiya. Verva cı şi, goligi gureti. Hama, Uşn Ağa Qurıki i Xırancıku pro jveg. Kaağ. Pro am Ağdad. Sıro ke şwari koti o ver, laz Uşn Ağa Qurıki ine; Ali Rızay ine tıfongi kerdi xo dest, amey vrdi ra şi oda. Mı dest da ver oda ro, va br tever, şwariyu dorm ro sıma gureto Guık qonağiyo j naza bi, j ki haza bi. Qonağ hn gırs bi, zonena. Qereqol ra Mudır ama, reqi vet sımıt. Noz se kerd... na Miri vake ke: Qemer Ağa! vake, Ayvo, to nu noro nine r, meymanun xo rehetsız meke!. na Miri piy mıra vake. Vake: Meke, reqi cı mede. Mend pey coy, -hasa hasa: Ez namusız bine Mudır piy mıra vano. O piy mı naskeno. Vano: Hermeniu bıde mı bonu Mazgrd, thowa cıra nvan. Piy mı cıra vake: Rose, rehetiya xode niade! Ooo! Fındıq Ağa verdano! Na sıfri r qesey kon... Vake: Qew mı da to, hn bıke ke pırnıkun tora nari! Fındıq Ağay vake: ıtur ke ama, hn ki so! Seke sono,.... ver coy hukmat mara tersne. Seke yzbaşi bi tever, prune şila xo guret, bi rast. Nıka hukmat nterseno.. Ver coy tersne.

Qereqol ard uzaa. Qereqol ke ard uza, ard Sağşg. Bıra mı gereke mudır Vacuğe biyne. Sıfte sono qereqol, meraba? meraba! Vano: Memed Ağa, ma qes tora va! Bıra mıra Mudır vano. Vano vaze. Ver coy na post kuzu bi, vano Mar dı-r post kuzu bırusne! Bıra mı ki vano ke: Mudır! vano: Mudır Beg qusır de niamede, xısmekari şiy vora, besenkerdo pbijr. Mudır vano Thowa nbeno Hşt ke qedeneno, tpia oncia bıra mı sono. ı ke uza waneno, sono lew ine. Eke ver de sılam dano cı, mudır sılam nceno. Bıra mıra vano tı jrekera! To vake Post kuzu anu, a to nardi! Eke hn vano, bıra mı vn[veng] nkeno. Sono Sağş ke, qonağ Fındıq Ağay ki cr berzo, le Hermeniun ma dero, zonena? Qonağ piy mı ki berdo cor berz sano cı. O waxt ki Fındıq Ağa zewejiaye bi. (Vyvıke) Kortu ra ardi vi, maa xo ki Alıze biye. Bıra mı Memed Ağa cro yen qonağ Fındıq Ağay. Hermeniy ma yen, qul yeno dorm oda Fındıq Ağay. Cıra vatne Sılo Qız cıra vatne: Sıl Buri noz ık... Kmane nan ro, oda de cınen. Mılet lewe de reseno p. Cor Qonağo seren de Dedey teder, sama son, kay ken. Teww! Qe qonağ tholo! Ser mereku de nia tikmıs biyne, er vatne Tyu bur, gozu bur Mılet sılxet bi, no nkutne ma.

Fındıq Ağa vano: To şiya qereqol, qes xever! Memed. Fındıq Ağa bıra xora vano. Memed vano: Hya ez şne, thowa ine bi. Az şne, sılam da mudıri, ey sılam nguret, vake: "tı zurekera" Memed urzeno ra sono. Fındıq Ağa urzeno ra, eke şro. Sono ke şro, laz Şrki van, laz Xarbari van, Hermeniy ma cren vero, van: Heyran Fındıq Ağa tı sona koti? Ayvo, mudıri hn vato, vato! Sebiyo vato zurekera. N, nbeno hn! vato Fındıq Ağay. Vato: Na mudıri zof lıngi kerd ra derg, zof forao!. Ver coy şila bi. Sodır ke beno Fındıq Ağa hekun xo girdano sono. Cniya xo vana, lao Fındıq Ağay aarn, meverd şro qereqol. Van, Ma va şro Xatun! Xarbar vano. Se keno ke! Fındıq Ağa sono uza qereqol de qew weno yeno! Axıri laz Şrki i tey son hama nson dayra. I Hermeniy ma tey nson dayra. Qa Hermeni ki eve tharva hukmati bi. (Fındıq Ağa) Sono zere. Nata ke sono, mudır urzeno ra. Fındıq Ağa eve hek kuno zere, mudır vano: Fındıq Ağa to ama zere, mar meraba ki nkerde! Vano: Ez to mudır saymıs nkon, tı baqqalciya ama thıka. ..Tı baqqalciya... Ae de qereqol vano: Ma ...(fam nbi) nwazeme. Se keno, Demenu hşin p ke, na mesela nia biya hn biya. Niadan ke Dsımi ra nia vato. An de ver hemi de şir pozen. Pırd vsnen. Eke ndi qereqol, ne bro naver, ne ki şro bover. Demenu qereqol navera hsır gureto haa! Civ Kheji ine haa! Ez naskon, haniy nıka ki biy Xınamiy Uşn Ağay. Se ken? Şir pozen, i ken. Qereqol yeno, navera şrkeno, nu cı nreseno, thowa cı nreseno! Bover ki esker tedero. Van: Qemer Ağa no ıko, ıvao? Vano: Demenu am vato: Pırd vsno! Esker bovera criyo! Ver coy pırd in bi, nia hondk pırd nayvi oğwe ser, honde ke amne şiyne. O pırd ki vsa, ndi qereqol alange de mend... Piy mı vndano cı, vano: Moskız! Xısmekar xor vano. Vano: Lao nu poz, cıker ber Qereqol. Yemeg pozen ken cı, cır mali ken qepeme, cır i ken... Hn ewres roze piy mı qereqol keno weyiye. Vano: Qereqoli weyiye ker lao! Ita lew made qereqoli qırker vsan! Ez wayir domonu, ez wayir aşirune, piy mı herdino!
- No kamci qereqol bi niajni?
- Qereqol Sağşg de bi, cr Ağdadi bi.
- Tek qereqol bi uza?
- N n, dewe dorme dera.
- Oğwe ra bover zovi qereqol inbi hnima?
- N n, qereqol koti! Ma kşi qereqol nwastne! Asax bi. Xarpti ra cor vatne, ndi qereqol ino. Vatne, Drsım. O qereqol Mazgrdi ki piy mı da vındar- nayene. Xarpti ra cor qereqol asaxo vatne. Xarpti ra cor qereqol nwastne. J na het Mazgrti de, j ki na het Sey Rızay bi koti bi, name şiyo mı vira, uza da vındar- nayene, zovi ca qereqol nverdne bımano. Qereqol nero wert Dr- sımi vatne. Hermeni ki reqişiyne ke, nne phoşt ra berdne. Hermeni fenay bi. olıki vırastne, sapıki vırastne, kuraşi vırastne, dolavi vırastne, Kurıgi biyne ar eve khoıku kaykerdne. Saz u dowul tede bi...
- Hermeni hn sılxet bi lew sımade?
- Des-vişt bi. Hermeni zof ame. Xa Hermeniu hao Ağdad dero. Per xo zof bi.
- Ni tertele de amey?
- I na tertele ra ver amey. Pey coy ke Qemer Ağay qırkerdi, piy mı honde i dano Ismail Hakkı Begi, o ki mudıro. O vano Qemer Ağa, tora rıza kon! vano Ma go esker me, hao asmeo ke to ma kena weyiye. Ma ndi tora raji me, eke to mar phoşten kena, hukmati r ardım kena, ma bover ke. Zona? Demenu ra nthoren şr! Qereqol tever nbeno. Piy mı ra vano ma bover ke. Piy mı ki weşneno Palo, weşneno Kemer, weşneno Pilvank ke mılet bro, ma qereqoli bover kerime. ıke Demenu nverdan haa! Nan pa kısen haa! Khuresu ki kerdne, Demenu ki kerdne. Qemer Ağa ıko qereqol weyiye kero, bıkıs haa! Weşeneno Sıleman Ağa bıra xo, yan Piy mı. Sıleman Ağa yeno, moreva Sıleman Ağay yen. Goligu oncen tever nisen ro cı, piy mı fındıq Ağay ra vano ke Fındıq to made b! Vano bao honde aşire todera. a ez tode brine? Qa ae ra Fındıq Ağa kerd mehkum, thowa Fındıq Ağay ine bi! Heya, ver coy vano Bao, ez bri se keri! Qereqol bover ke, honde mılet todero! Waxto ke Sıleman Ağa ded mı vjino kuno ra ver, piy mı ki dıme ra sono. Waxto ke kun mazra, j wert bırri ra urzeno ra tek nano pa. Veng keno tever, vano: Lao mıde moe nae! Ismail Hakkı Begi r vano. Ismail Hakkı Beg u za kıseno. Cınaza kerde cı. Se kerd, ndi esker hona ard uza. Hona piy mı qırnkerdo, hona piy mı nsınıto. Esker ame naver, qeleviya cı. Qeleviya her ca. ıke arebe ino, eve goligu son. Esker qeleviya ve Ağdad. Mara pro ki ca vurno, son ke şr kou, şr esketu kuy.
- Vanu ke na esker a qars Qemer ağay beno ke? Zeke qemer Ağa cır phoşt vjiyo!
- Ma, Fındıq Ağay hao berdo Ismail Hakkı Beg kısto! Hn vajino ke Qemer Ağay duvara kerda. Vato, Fındıq laz Qemer Ağay berdo kısto!. Cınaze Ismail Hakkı Begi berde Mazgrd. Piy mı ine esker kerd bover, va şro. Peydena ki ine vake, nuo (nao: Qemer Ağa) ma nwazeno. Ni derebegi y ma nwazen.. vake. Hazeto ke cır nu ardo, i ardo! Kerdo weyiye! ndi hukmat ver viştra xo, esker ama, eli ama.

O sıre de na Besa Murt Kheji cızık de biye, Qemer pil bi. Tı rusna ve esket Areyij (laz xor vana), az ve piy xora ki qonağo bıne de bime. Piy mı vake, Yemose salıx d, belka ma ben qırken a her kşi bızono. B ma barkeme, i keme. Koti ı no ro, bızono Sandıq na Miri, na Heyder Begi bi piy mıde bi, zona? Pro demıro şia. Kelpetıne erzen cı qılaynen ra. Sıro ke ma ameyme, mı niada ke -piy mı tesmıl nbiyne?- sandalya guret mereke sero ronişteyme, ndi son vurino. Wel Hes Khali o dust Sawş, dust qonaği de dest fişt vıl bıze ke vırarde biyaro qonağ. Piy mı vake, n n, mali ber ko. Mali ana kami r? Ma niada ke tıfong Deste de erjiya. Vake teq! Mı niada ke veng fiştra xo, vake: Şiro meyman şiro! Hona Usıvu ta nşivi ko. Vake ıko? Vake: Ero Hesen Ap-Ali Hes Gızi kişt! Piy mı vnda, vake Ero Uso! Uso şane! Mır ostor tever once! Ostor ont tever, piy mı şi teslim bi. Şi tıfong berd hukmati verde na ro. O son a xove xo jmini qırkerd vi, zona? "Ma ndi az ıtur tıfong bıerji! vake. Ae de teşlim nbi. Sey Rızay ve piy to u khalik tora pia qesey kerd. Şi ver hem Şvzu.
- O sene qese bi, niajni? Ey nia ten derg qeseybıke! Ağleri amey pser filan, o ı bi?
- ..Ağleri amey pser. Hona ke esker name, Sey Rızay weşna piy mır, vake: Ozi ra vaz, bro ver hemi. Piy mı sono ver hemi (hem Muzıri), Zazay tey ben; y Eleziji. Hermeniy ma tey son, Kımsku (Kımsorcıku?)tey son. Sey Rıza dota yeno ver hemi. Oğwa usariya yna. Son cao ke piy mı cıra vatne: Xızır Hes Sılıji engelo ke o qarşi de. Oğwe yena, Sey Rıza besenkeno bro naver! Ne ki piy mı şikino şro bover. Dota Halboriye ra yn. Sey Rıza hir rey lınga xo nano oğwe. Vano Awıke serdına, cı nkun.. ke ez tıfong nerzon hukmati haa.. A no Sey Rızay nia kerd. Pey coy o şi erjiya dare. Awıke serdına, ez hukmati de t nkun! Hir rey nia lınga xo nano pa (ağwe ra) urzneno ra, vano: Ez awıke nkun Ozo! (Piy mı) Vano: Tı ke torn Bavayia oğwıke nkuna, ma ez kun oğwıke! Piy mı vano: Ez ki son teşlim bonu. Son naskerdoğu i vnon, domonun xo berat kon.. nia kon, i kon... ndi şi ha.. Şi qomendari. Piy mı mayine onceno yeno tha, a na Şxanko ke van, ver coy esker onciay vi uza. Golig u meqara pro kırışiya kou. ndi alıko ke sana ko, ndi eskero ke ame şi kou... ndi pro vsan bi, qırr bi, gste merdi, ndi pro piy to fişti ra xo ver. ndi qul fişt ra xo ver, şi Demenu. Demenu tıfong est haa! Demenu tıfong est, mıleto ke ko ra qırkerd, eskero ke ko ra qırkerd honde beno haa! Na laz Seykhali ine kıst ha. Haniyo vezen ro cı, van: ...hem qeydu vano, hem pano qewğa bıkero ..! Nafa uza alıki gureti. O j ame şi ha.. nam dey ık bi? Sıro ke ame şi, qırvani berdi vıreniye. Nao ke bi dırvetın merd ha..ık bi nam xo?

S. Veroz: Ataturk? Mıstefa Kemal r vana?
- Ataturk ha! Ya, Ataturk ame, ma qırvani berdi vıreniye.. Cemal Ağay yi. (Ataturki?)Vake: Az Haq nine ke sıma qırvanu an vırniya mı! Hem ma qırr ken, hem ki qırvanu an vırniya ma! Vake: Qırvanu haq r bıker! ndi proyine; Memed Ağay, Xal to ğezev u thuz bi. No waneno. No zar-zon ma zoneno, bergiy xo esto, vano: Ma ve tuya (to ra) kewrayme! Ma ve tuya mordemime! Ma ve tuya noz ıki me! Pey coy khalık to xapıti berdi qırr kerdi. Ma vake nia beno, ıko!
ndi xevera xo ken j; Fındıq Ağa, Sey Rıza, Saan.. Zona; Saan, laz Usıv Ağa Pelgi bi, Sayzan Ağa ki laz Ismayil Ağa Khalu bi, Fındıq Ağa ki laz Qemer Ağayo. Sey Rıza inu finora xo, vano: Lao, piy to şiyo biyo arqadas Ataturki -Ataturk (ver coy) Qemer Ağay ra vano ke: B ez ve tora arqadas bime Qemer Ağa! Ataturk vano ha.. Qemer Ağa coka şi teşlim bi. Ma vake, hn keno ıko! Qemer Ağay va: Ez son isala ke Fındıqi xelesnon!-
...I şi ko. I şi ko, Sey Rıza uza vındeno, niadano ke durum xo durum niyo. Eskeri gureto. Se keno? Kahalik to weşna Fındıq Ağay, vake: Ez bine mordem Ataturki, b teslim be. Laz Usıv Ağay Torımi kısn, Saani. Sayzan Ağa ki o het ro, het Khalu ser teslim beno, Sey Rıza teyna maneno. Vano: Khe Besıki, ewro nun ino, ez vsana Vano: Ez son Erzınga.. Het Demenu ra ha.. Besıke ra vano. Besıke vana: Ma, tı torn Bavayia. Ma tı vsana, sona Erzıngan qereqol to cno! Sey Rıza vano: Ez dısmale danu xora, qereqol mı nasnkeno. Sey Rıza vano ha.. Sey Rıza torn Bavayo, baqıl beno. Baqılo hama hf laz xo ki nguret, hn oğwe berd. Sey Rıza nia dısmale dano xora, het Demenu ro sono Erzıngan. Hrdısıno beliyo. Oxro ke (hukmati) rew resm dey gureto. Qereqol yeno vıreniye, vano: Dıdon mı dezeno tırki vano. Qereqol viarneno ra. Kuno qereqolo bin, niadano ke qereqol vera yeno vıreniye. Vano: Emca tı kata sona? Vano: Ez son Erzıngan dıdon xo oncon. Cıra sık ken, resım de şrken ke Sey Rızao. An Sey Rızay cn p. An Sey Rızay, Fındıq Ağay, Us Seydi, Xal to ben ede Xarpt de horemine erzen dare. Hir-or rey şirit vışino, raa horine lınge dano sandale ro, vano: Eşeg oğlu eşeg, ez ve xo xo finu dare... şirit vışiyo, to vera mı erzena dare! Ae de Fındıq Ağa sandala guvıne erzeno, o ki wek beno.

Hrmeniun ma qesey kerd, vake: Sıro ke kerdi top ardi, myit dine vsna Xarpt de.. Hn qaz sana pıro vsnay meyit dine. Piy mı ndi uza tede (hepıs de?) mend.

O sıre de ine uza Sey Rızay de qesey kerd. Sey Rızay ke o sıre de bıvatne: Ewro oğwıke serdıne niya, ma ameyme tha camat.. hukmat crne ra. Ma ndi hukmati zona ke Qemer Ağa nao teşlim biyo, Xıd Al Isme ra vake: Tı ki b tesmıl be! Hesen Ağa uxure ra vake: Tı ki b! Hesen Ağa uxure ki dust Qemer Ağay ra bi. Pil Alu bi. O ki berd; i ki berdi Mazgrd de qırkerdi. Piy mı i ki na Xarpt de... Kam ke bi xbarciy ma bi, zonena? Nam ma nu dahi day i vetene. Nam ma; vyvun Ismayil Qemer Ağay dayi vetene. Nam cuamerdu dayi vetene. Vake: Memed Ağa! To mektev wendo, nine surgın keme. Nine ki qırr keme.. na ke peyde mend. Hermeniy ma, iy ma, dewız ma kerdi top kerdi bon Khe Sey. O sıre de az zıme de bine. Kerdi cı, Qooğliyo fitıke dano pıro, yeno nat sono dot qonağ de, haa! Derebegi! vano, Tı ıtur qemişya na xo, to nia kerd! Piy mır vano, zona? Sungi, sıngır kerdi. Ae de piy mı berdi ke qırker. Cıra van Xanıme Xanıme ki waa mına pila. Sıro ke piy mı girday i kerdi, hona qırr nkerdi vi; cınaza arde [viyarn ra] berde, nia dest verver de gureto nia sanino ra.

S. Veroz: Kamji?
- Dest Ataturki ha.. sanino ra. Cınaza verver bonun zımi ro arde berde. Cıl mın qedifey, -orğan mı doseg mı qedifey bi-, berdne o pul ra fiştne ra, top estne bover, ine.
- Niajni, sımade ond teni qırkerdi? Koti qırr kerdi?
- Wıy da- wıy day! Hora mara pro qırr kerdi! Ismayil Ağay, Sıleman Ağay pro. J na dı bıraza mı xeleşiay. Hama hir or teney xeleşiay. Amey vi Memed Mursay uza cr, zona? Eke ravr het Sılızu. Het Sılızu r son; na Mamekiye ro, haa.. A uza Memed Ağay yen vıreniye, van: Haq adır sıma we medaro! Sıma a na pesewe son Sılızu! Am ke br Mıstefay, uzara ki şr ko. Van: Tha vınder! Tı mordem mawa! Sıma Pil ma! Haq ardo hur ke sıma xeleşiy! Qırvanu keme, goni keme sımara! Son, uza ken bon. Pesewe dormero cı cn, Ismayilu hir or tenu kisen.
- Laz xo vano: Sıma ond teney bi? Koti bi, kami bi?
- J na bıraza mıno pil Memed Ağa beno. J ki laz Sıleman Ağay; Hesen Ağa beno. A j ki laz Ismayil Ağay ni hire-or teney son. Memed Mursay hşino p, kemere dano sar xoro.. Memed Ağay Mursay Sımaylu n. Pey coy se kerd, ıtur kerd... na torn Qemer Ağay vano: Ma doman bime. Ma dayme ar ca kerdime bon ke ber qırker. Xanıma waa mı ki esker nano pa, zırena vana wıy! bıra mı kışti! Sungi ken, Dundıle de o engel ro erzen. Televey fetelin, van hata ma hf na Qemer Ağay ncrime, tesmıl nbeme! Na laz Bava Caferi i coka kuti ra rae. Şi, feteliay sekerd a engel ro Xanıma waa mı diye.

S. Veroz: Ma iy bini koti kışti?
- Iy bini ki na Mamekiye de, hem Dewreşi de kişti, pro eşti oğwe. Na cniy Şxanki mır qeseyken, van: Her xanım heneni oğwe vetne estne tever ke, vatne veyv Qemer Ağayi y eke pro zern u şmi pa bi, kmeri miye ra bi... Bıra xor vajine. Dina biye, hn am, hn şiye! Ma sekerime?
- Peki, piy to Qemer Ağa se bi?
- Piy mı na pey coy merd. ..na Bolu de merd. Ita Bolu de dard we. Na Ataturki madaly kerdi vera, haa!

S. Veroz: To vake az ke vyvıke bine, şine zıme, mı bojiy laz bıra xo di. To o bojiy laz bıra xo koti di?
- Sıro ke qul qırkerd, Sıl Şmi ame şi. Mı va: Xalo Sılema se kerd? Vake: Se kerd! Vake: Tharva Xanıme!.. Ll kot. Ll soniyo, az şune tever, zıme. Bervonune, inune, son tever, p mı cn. Qooğli vano Qemer Ağa'nın qızi hane? Mıleti temey kerdo, vato na Qemer Ağay tha ra. Mı niada ke dı teney ver quri de sar xo dan we, nan ro. Sar xo dan we, nan ro. Ll koto, pey xo sereniya mıno. Mı va belka doman Xal to Memed Ağayi y. Az şiune. Az şune mı xo est ser ke, sungi kerdo pede, a na boji dırvetın. Eke j ki miyane ra dırvetıno. Mı va: Alibeg! Mıstefa! Nam i domanun Memed Ağay dard we. Vake: Ma nime, ma nime! Ma, mı va sıma kotiya bıra m'? Vake: Ma u dere rayime. Eke ke na der Heyderu ra doman Hem Heyderıji y. Oxro ke ef amo, ndi mıleti qırr meker, zona? Na Xıd ma herdiya, bi boji ro eşti tever, vake: Hya, hn biya tha ke, dorme ro ma bijr! Domunu ra perskerd, va kata son? Va: Ma some na dere Se ke şi koti vıl Gulizare, uza dota şwari ben pıro, domanu erzen py xo cn son. Cıra qes nvan, ıke ndi ef amey vi. ndi efkerdaene amey vi ke quli qırr meker, haa!
- Usıvu leto jder koti qırkerdi?
- Hora pro ver na hemi de qırkerdi. Na Mamekiye de, uza Gom Dewreşi van, tde uza qırkerdi. Cr Harigi de. Sli Ağay, Hesen Ağay uxure ki ardi Mazgrd de qırkerdi. Bıra xor vajine... Satoli, .... weki... nam dey mı vira şi, ha! O ki pil bi, ha. Na torn Qemer Ağay uza xeleşiy... Qereboliun. Qereboliu ki uza qırkerdi. Usıv Ağay Torımi ki ha o het de qırkerdi. Satoli, sar Merxu ki Merxo de qırkerdi.
- Torım kotiyo?
- Torım, haniyo dot Xozatiyo. Lıl Hesen Ağay, Gulavi Ağay Halboriye de qırkerdi. Gulavi Ağay ra Gulo Qıl vatne, ita de ten qıl bi. Fena bi. Gulavi, Fındıq Ağay kıst. ı ke inu da pro.
- ınay sero? Qewğa ı biye?
- Qewğa... J şiyne xor feteliyne, j şiyne xor mal tırtne ardne, xıst nne pa inu kistne. Ninu ki vatne hf cme, ha! Ağau ki qewul nkerdne, ke belka j fetelino nu ano, j fetelino xor bız ano. a sıma bıze sero berd (Gulavi) Halboriye de kıst? Sıma a berd Bextiyarız kıst? Hn ha!
Ravra hermeti şiyne bır ra feteliyne. Ks pskar hermete nbiyne. Ağme bi ke ks hermete r qes vazo! Ver coy hn bi. Asax bi. Hermete ra ks qes nvatne. Cniya Gulavi Ağay mali dıma am ke, xısmu Gulavi Ağa kısto, mal ki ardo... Cniya dey am, khalık to mal-gay day cı, cır nu guret de, cır i guret de, rusn. Ver coy cni amne cemat kerdne ke, teww! Ma nıka hniyo? Ma nıka cniyu hora vren? Kam ma naskeno?

-Hermeniyu ra amey lew ma. Ma nıka haniy mezel Hermeniu lew ma der. Xa Hrmeniu Ağdad Sey Rızay de bi. Rey a serre fetliay, vake: Khalık ma vato Xa ma Ağdad Qemer Ağay dero hn hond rey amey pere vet berd!...
- Niajni, na tertel Zazu de to ı di? Ma na Zazu ke sare dard we, Drsım cır yardım kerd, ya ki cıra dr vıneti?
- Ma a cır yardım nkerd! Xr Drsım bi Zazay dest xeleşiay. Ma se kerd? Niade! Na Drsım pro Goza Goni ra pi van, ha! Drsım pro Zazu sero say beno. Ver coy Goza Goni.. Fındıq Ağa mevaze, felek vaze, ha!
...Usıvu xapıti. Weki day cı, vake Memed Ağa bıwane! Piy mı tha nbi. Fındıq Ağa ki şti vi dare. Qooğli vake: Sıma surgın keme. Prune ison xo arde biya, sıma surgın keme. Vake: Na peynu qırkeme! Hermeniun ma vake: Heyran, o va vazo! Qemer Ağay surgın nken!.. Hermeni baqıl bi. A, i berdi, piy mı na ver hemi de qırkerdi u na dewıj-mewıji xeleşiay ha!.
- Ma, ta van vsn! O sene thowa bi?
- Ta ki vsn. Qaz verdo ser vsn, ha.
- Mavn Hermeni u Kırmancu jmini r rınd bi?
- Ma na Hermeni pro berdi qa.. Weku ha... (Tırku) fişt hur. Vatne Kwrayna xo nken, nia ken, hn ken.. raşt niyo. Uza ine Pir guret, Rayver guret. Kwrayen kerdne. Vyve kerdne. Pir Rayver xo bi. Ma Hermeniy vıreni ıtur bi, nzonne. Hama Hermeniy ke amey vi wert ma, -kokım xo n- şiyne Pir ardne, Rayver ardne, kewrayen kerdne domanun xor, i kerdne.. Ine vatne: Ma Hermeni me hama mara zovina şıt Hermeni ki est, mara jde xıravıni ki est
- Niajni, ez wazon iyna perskeri. Na Sey Rıza ve Fındıq Ağay ra a verva Qereqoli vıneti? Qereqoli thowa xıraviye kerdne, ıko!
- Ma qereqoli xıravni kerdne. Ine ki itiraz kerdne, qereqol nwastne. Qemer Ağay ki vake: Lao, qereqol ardo thowa nbeno! Sey Rızay ki vake: Qereqol mar wert ma. Bavay nwastne.
- Tı ıtur xeleşiya?
- J az ve Qemer Ağay ra xeleşiayme. Az piy Heseni de bine. Zewejiaye bine, dı-hir pizey domu mıra bi. Az jde pilune.
- Sıma ıtur xeleşiay?
- Sılızu de heto sere de qereqol bi. (awus?)... cro vjia ame lew Memed Ağay, vake meters! -oxro ke ey xevere gureta ke, ndi mıleti qırr nken- Vake: Memed Ağa hdiyu waa xora con. Ez ve dae ra way u bıray me. Ez ae berat konu. Van Qemer Ağa'nın qızi tha esta. Memed Ağay ki vake: Esta, esta. Guretu, laz şiay zern-mern berdi werdi. Oxro ke, ndi emır amo; qırkerdayene ina. Ez amune Sılızu. Mar hemgni, i kerdi cı ke... Tosuni de ms piy mı bi. Balığ xo bi. Mı şine dıti, mı cır usar rusnay.
- Niajni, Ap Hese ıtur xeleşiya?
- Seke cınaza (Ataturki) arde berde, ma bime tever. Eke Ataturko. Esker yeno sono, esker yeno sono. Esker yeno, esker yeno, eke o bover-mover tepey guret. Viarna ra. Mı niada ke na dest xo nia sanino ra... verver cınaza de. Ae ra bi dırvetın, haa! Ali Ağay u Uşn Ağay nişti sandıqu ver, seke kerdi u vırade, Fındıq Ağay vake: Ero ni sandıq bos, sıma inu kata ben? Vake: Beme Demenu! Vake: Lao raarn? Fındıq Ağay vake: Raarn biyar! Na honde iyo ke; ğezna ke biye, zerni, şmi, mırcani tde -ma ke hona surgın nkerdime-, kırişti berdi. Vake: Ni Ağay, ni Beg! Hona ke rewo thowa meverdime! Her raye iy guretene berdne, hemı ki p ma huyiyne.

Az nwes kotune, na Qemer mı cızık cı ndne. Xuye kerdne. Cniyun Zazu cızık dne Qemeri, Kurigun ma cızık dne Qemeri. Na Qemer laz mıno pil bi, ten aqıl xo inemıs kerdo. Nıka hona tha ra ust ra şi, ha..!

piy mıde; Qemer Ağay de dowulu hşt cınıtne. Mıleti ra roz hata su hirıs ewres male amne. Temıri ke mal ardne kemera Gulere bare, uza briy xo or bi, phonc bi. Mal hn zaf bi ke, dnera gorti berdne cor. Roz des male sarebırnne. Kvavi potne, sojqarmeşi potne, i potne. Qonağ her roz nia guriyne.

Mıstefa Sılıji niştne mayina sure, terki estne pey xo. Quli gerre cı kerd, hukmati berd, vake: No cerreo, toxtoro. No, mıleti uza (Dsım de) xelesneno, eke ben dırvetıni o xelesneno. Gere ke is dey bivniyo

Rey ez biyu nwese. Piy mı nişt ro cı şi Mılu ke ey (Mıstefa Sılıji) biyaro. Vake: Mıstefa Sılıji amo, şiyo Peyniye de di, ard qonağ. Ey Kurigu ra vake: Ağwe bıgirn, sımer cı ker Kurigu nat-dot, dorm mıde arsefi gureti, ez kerdu oğwa germe. Şi feteliya ame, rey dest na ar mıra. Dest na ar mıra ke araq esto ar mı. Ey piy mıra vake: Sey Piy xo! -ey hn qeseykerdne- na comerdiya! Piy mı vake: Mıst Hes Sılıji! vake. Gıl pırnıka na mı goni bo, to sızu ra kon! N n, serv piy to bo ke wesa! vake. Mıstefa Sılıji toxtoro de fena bi.
- Niajni, o waxt mahkeme, hepıs iyo henen bi? J ke dnepro, qewğa kerdne, kami ardne hur?
- Ma Xıdır Ağay ardne hur, Hesen Ağa uxure ardne hur. Sey Rızay ardne hur. Hn bi, haa! Camat kerdne. Mılet pro qonağu de restne p, hata desta sodır qesey kerdne. Laz Miri amne, Sawsn Begi amne, Heyder Begi amne, Reşit Begi amne. Qa pro amne camat kerdne, ha.
- Camat ıtur biyne niajni?
- Camat de kamci ke neq bi vatne. Kamci ke heqli bi, heqli bi vatne. Hn kerdne. Ten rısfet werte de feteliyne ki, tayine rısfet werdne, tayine ki nwerdne. na Miri vake: Ağa! Mar rısfet mınasıv niyo, doman ma est! Hama Qemer Ağay ke zorkerdne, cni dne mrde. Qul (Cni) amne uza, vatne: Ma cı mede!

Myit ke merdne, ez şiyne ser. Piy mı mıra zaf haskerdne, kam ke bımerdne, az kerdne cı. (mezele, ya ki cemat mezele?) Piy mı weşiya xode pro tapu ard mı ser. Pro; Sogayige de, Pax de, Mılu de...
- 38 de ond y sıma bi?
- Teww! Vist bi, hirıs bi! Mılet zof tede bi. Deste mara njdiye biye, Sasım njdi bi, Kirıg njdi bi, dorm Ağdadi pırr bi. Ks nthorne qars mal Ağay b, ks nthorne qes Usıvu ra vaz. Owo! Ma ağme bi ke ks iy vazo! Vatne "şila" xo esta, ha. Qemer Ağay de i inbi ke! Mıleti cır kelepur ardne, tıfong tey zof bi. Dey vadeşi bi, nia darde kerdne. Ayneli ki nia darde kerdne...

Camat jder Sılızu de kerdne, Pilvank de kerdne. Xızır Hes Sılıji sero sondi werdne, hn camat kerdne. J ki amne Pilvank. Amne Mılu, dıma ki onciyne Qonağ. ndi j astır ontne xo, j sapık ontne xo, amne axure de niştne ro ke hf ma bijr ha. Vatne: I Xızır sımar qeseykon...
- I ewres u dı laz u bırazay ıtur qırkerdi?
- Usıv Ağay piy mın. Azo tede. Sıl Qıji laz xode az kerdune cı. Na Sımaylu ra j maylım bi, neke sero xove-xo jmini qırkerd, zona? Mayine onte tever, Memed Ağay vake: B şime ser Mı va: Lao ez nson uza! Ez nşiyne meyit her kşi, zona? Ma şime ser. Sero şari vatne: Cord laşr ko seri amo bağ to berdo/Qooğli corde fitıke dano pıro yeno, tı kata sona?/Az son dorm qonağun Ağdadi/Ma uwo ke to ver kamciyo?/ Ambarciy dino.. Hn vezen ro cı. Hora sayir xo ki tede biyo.
- Ni Lawıki kami vetene ro ser?
- Ta na Sıl Qıji vatne. Piy xo Sıl Gurri vatne. Sıl Gurri, Wel Gurri, Sılo Qız; ni hirmna sayir bi. Heso Qayd sayir bi. Dıma ki na torn Hes Qaydi (Serdaro) na banti kerdi pırr. Zılfi banti kerd pırr. Oli adır piy Zılfi r!

Qolu ra qol Xıdır Ağay pt bi. Kam ke kişiyne, vatne kami kişto? Vatne: Qol Xıd Al Isme kişto! Qol Xıdır Ağay ke ame, mılet thıkne, haa!

Na Hemed Ağay na Hesen Beg areku arde. Je ki Hesen Ağa Vamu arde. na Uşn Beg areku ki piy mı arde. ınayr day? ndi Mirey, zona? Mem Ilaşi dawa kerde, ine ki n xo day aşiru ke sola p hf mecr, ha! Pey coy ki Fındıq Ağa şi Mem Ilaşi qırkerdi!
Hf Miri gureto ha! Eke dawa weşni kerda, vato: Na weşiya mına! Ny bıfeteliy, bıkıs! Fındıq Ağay pey coy fetelna.
A na jy ki d laz Xıd Al Isme. Laz Xıd Al Isme zof zu-mu nzonne! Şiy hf gureto, Ağa biyo, ha!...

Xıd Al Isme Vano: Hn vajime.. -ey hn qeseykerdne- I ki surgın kerdi. ..Hn vajime, na qumandan mara sa vano? Xıd Al Ismeo vano.

Ma qa Xıd Al Isme lew made bi. Nu zof Heyderu de in bi! Na Memed Ağay cır noni barkerdne, ursnne[rusnne], i ursnne. Hn vajime.. sa vano? Xıdır Ağa so qomandari de qesey bıke! Qumandari vato va bro, ma ki tora vato br! (Qemer Ağa vano) Ver coy salvari quli ra bi. Salvari pıra bi, şulander xo nia gulıkın bi. Sono lew qumandari: Meraba! Meraba! Qumandar vano: Xıdır Ağa! Vano: Ya! Vano: Qemer Ağa hao tesmıl bi! Hesen Ağa ame tesmıl bi. Nzu kam tesmıl bi! Tı a nama?

Xıd Al Isme vano: Hn vajime, vaze:(-berfekari ra vano) Ez zon to nzonon. -hn vajime- Verg yeno ke mali bıtıro; sono ke bıze bijro, huy ken, verg bıze verdano ra, gıneno ro ko. Ma, ma vat to Hukmata! hev nu dana ma, aylığ dana ma! Ma, to ma huy kerdime, ma ki vozda kou! Qumandar huyino, vano: Peki, peki Xıdır Ağa, thowa nbiyo, so! I qeşi sero Xıd Al Isme (mahkeme) de berat keno.
- Het sefkanni ra Xıdır Ağa ıtur biyo?
- Wey wey weyy! ...inebiaye bi! Ey qol fetelnene. Tıfong estne hukmati. Mal tırtne (huyina), qul tersne cıra, ndi Xıdır Ağa! vatne.
Saan Ağay, Xıdır Ağay, Sey Rızay ine tıfong estne. Fındıq Ağay piy mıra vatne: Tı ke bena mordem Ataturki, ez ki bon mordem koy, haa!
Pey coy qul bi gerrei, i kerd. Piy mı şi uza, (qumandari?) vake: Ez u to pia arqadaş me.. Fındıq Ağay biya tesmıl ke, thowa to ino! Fındıq Ağa ki şi ndi kot wert aşire, heki tesmıl mılaymınu(?) kerdi. Mılaymınu vake, Fındıq Ağa dr vınderime! Gos nda, vake: Hya, mı cır heki kerd top ursn (rusn)! Hn qebedar bi, ha!
- Usıvu ra ks lew Fındıq Ağay de biyo?
- Ma a nbi. Usıvu ra pro ki Fındıq Ağay de şiyne. Hes Usıvi, Sıl Zeri bi.. Sefkan xo bi, haa! I pro verver Fındıq Ağay de şiyne. Fındıq Ağa ki qumandar bi. Ey vatne: Lao! Hata venga tıfong mı nkuno, sıma meerz! Ey est Halboriye ser, est Meqes ser, est ve Gafati ser. Teww!.. Gafati dawuli day pıro ke, dorme ro Gafati guret, zona? Ağleri pro şi; Hesen Ağa uxure ine cır het hukmati ra aylığ vjiya, ke kami ke Gafat guret, aylığ cır vjino Gafat xoriyo, zona. Pey coy Usıfu şi, Heyderu şi, Alu şi, Demenu şi... A uza Uso Zeng bi dırvetın. [...]

Axıriya xo esta.

ıme: Tija Sodiri-6, Gujige 1997