Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

Dersim BibliografyasiDersim Bibliyografyasi

Ertugrul Danik

Kebecik yayinlari 1996 Ankara1996 itibariyla Dersim Hakkinda
503 Bibliyografik Kaynak

KISALTMALAR

 

ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi

AJA American Journal of Archaelogy

AKM Atatürk Kültür Merkezi

AÜDTCF Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

AÜFEF Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

AÜOTAUMD Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve

Uygulama Merkezi Dergisi

AÜTÎTE Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
DTCF Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
D VVÎUM
Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Umuıh Müdürlüğü
EHHDV Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı
EKTV Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı
FHAM Fırat Havzası Araştırma Merkezi FÜ Fırat Üniversitesi

FÜFEF Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
GATSEB Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt

Başkanlığı

GHD Genelkurmay Harp Dairesi HÜSBE Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
IFAS
Institut Français d'Archeologie de Stamboul
İBÜGM İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

İHD İnsan Haklan Derneği
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi İÜ İstanbul Üniversitesi ÎÜEF İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ÜEFSTE İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Enstitüsü

KİB Köy İşleri Bakanlığı

KTVKB Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
MFAD Milli Folklor Araştırma Dairesi
MT AE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
TBMM Türkiye Büyük Mület Meclisi
TCDVJUK
Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti Jandarma

Umum Komutanlığı

TDAV Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
TDK Türk Dil Kurumu TGMTopraksu Genel Müdürlüğü

THKATV Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı
TtB Türkiye îş Bankası
TtGM Toprak Iskan Genel Müdürlüğü
 TtHV Türkiye insan Haklan Vakfı
TÎKP Türkiye işçi Köylü Partisi
TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TTK Türk Tarih Kurumu
TTOK
Tüıkiye Turing ve Otomobil Kurumu
 
TÜBİTAK Tüıkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
TÜRKSOY Türk Kültür ve Sanatlan Ortak Yönetimi YSEGM Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü


1-GİRİŞ

Doğu Anadolu Bölgesinin en dağlık bölgelerinden biri olan Dersim, Tarihsel süreç içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, bünyesinde de bir o kadar kültürü yaşatmış ve günümüze ulaştırmıştır. Coğrafyasının savunmaya elverişli olması nedeniyle, merkezi otoritenin ve egemen kültürün kolay kolay ulaşamadığı bölge, aynı nedenlerle kültür erezyonuna da direnmiş, aynı anda birden fazla kültürü dejenere olmadan (en azından son yıllaraicadar) yaşatmıştır.

Yaşayan bu kültürler; çeşitli dönemlerde, araştırmalara kaynak olmuş ve haklarında birçok yazılar yazılarak, tanıtılmaya çalışılmıştır. Başka bölgelerle karşılaştırdığımızda her ne kadar bu yayınlann sayısı çok olmasa da, bir çok bilimsel araştırma, roman, şiir ve raporlara kaynak olarak; kütüphanelerin, kitapçılann ve sahafların raflannda yerlerini almışlardır.

Bölge ile ilgili olarak yaptığım çeşitli çalışmalarda, kaynaklara ulaşmakta yaşadığım zorluklar sonucu, bulabildiğim tüm kaynaklan not ederek, zaman içinde bir yayın olabilecek duruma geldiğinde, aynı zorluklan başkaları da yaşamasın diye, bu defa bu konuyu çalışmaya başladım. Öncelikle elimde var olan kaynaklan esas alarak, bu kaynaklara çeşitli kütüphanelerde yaptığım taramaları da ekleyerek, bu çalışmadaki katalogu oluşturdum.

Alfabetik sırayla (soyadı kaynaklı) dizilmiş olan yayın katalogunda; isim (yazar adı olmayan çalışmalar Anonim olarak değerlendirilmiştir), yayın/makale adı, makaleyi ya da bağımsız bölümü içeren kaynak, yayın yeri, yayın yılı, yayınlayan yer (makaleler dışında), makalenin ya da bağımsız bölümü içeren sayfa numaralan sıralaması yapılarak, her yayının başına sıra numarası verilmiştir. Katalog sonunda ise, çeşitli başlıklar oluşturularak, kaynaklann sıra numaralan bu başlıklann altında

değerlendirilmiştir. Böylece, okuyucu yayınlan toplu olarak görebileceği gibi, özellikle ilgilendiği alan ile ilgili kaynaklara aynca ulaşabilecektir. Bu yöntemin bir diğer getirişi de, hangi yayının ne gibi konulan içerdiğinin bilinebilmesidir.

Oluşturulan başlıklar genellemeleri içermekte olup, her başlık aslında birden fazla ama, birbirine çok yakın konulann bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. "Genel" başlığı altında, diğer başlıkların konusu içine girmeyen ve değişik bir başlık oluşturmayacak ya da diğer başlıklar altına girebilen ancak, içeriğinde bu başlıklar dışında konular da bulunan yayınlar değerlendirilmiştir. ftDU" başlığı altında, yöre halkının konuşma aksanını ve dil yapışım irdeleyen çalışmalar; 'Tarih" başlığı altında, yöre tarihini tümüyle veya kısmen anlatan ya da bölgeyi etkileyecek olaylan genelliyebileceğimiz, Anadolu tarihi ile ilgili temel kaynaklar; "Coğrafya" başlığı altında, bölgenin fiziki coğrafyasını veya idari bölünmesini (ilçeler, bucaklar, köyler, mezralar) içeren kaynaklar; "Arkeoloji" başlığı altında, bölgede yapılmış arkeolojik kazı ve araştırma sonuçlarını içeren kaynaklar; "Etnoloji" başlığı altında, bölgedeki aşiret ve ocak gibi kurumlarla, etnik köken ve çeşitlilikle ilgili çalışmalan içeren kaynaklar; "Sanat Tarihi/Mimari" başlığı altında, bölgedeki tarihsel kültür varlıklan (kale, cami, kilise, türbe, mezartaşı vb..) ile günümüz halk mimarisi ile ilgili kaynaklar; "Folklor/Halkbilim" başlığı altında, yöreye ait halkoyunları, türküler, ağıtlar, maniler, bilmeceler, masallar, efsaneler, mutfak, gelenek-görenekler gibi konulan içeren kaynaklar; "Siyasi Tarih" başlığı altında, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, bölgede yaşanan isyan, tedip, tenkil ve bunlarla ilişkili olaylan içeren kaynaklar; "Edebiyat" başlığı altında, kaynağını veya konuşunu bölgeden alan şiir, roman veya eleştiri yazılan gibi kaynaklar; "Jeoloji/Doğabilim" başlığı altında, bölgenin jeolojik, morfolojik ve ekolojik yapısı ile maden kaynaklan gibi konulan içeren kaynaklar; "Seyahatname" başlığı altında, bölgeyi anlatan seyyah notlan yada anlatım tarzı gezi ve anı şeklinde olan kaynaklar; "Nüfus" başlığı altında, bölgenin nüfus

gelişimi ve demografik yapısı ile ilgili bilgi veren kaynaklar toplanmıştır.

Kaynakların derlenmesiyle elde edilmeye çalışılan veriler toplamı, okuyucuyu sonuca ulaştırabilecek bütün bilgilerin birlikteliği olduğundan, hemen hemen tüm künyelerde özellikle yazar adı ve kaynak adı yanında, kaynağı yayınlayan ya da basan yer ile sayfa numaralanna (bölüm oluşturan yazılarda ve makalelerde) özel önem verilmiş ancak yer alan künyelerinin büyük bölümünün elimizden geçmesine ve öyle değerlendirmeye alınmasına rağmen kimi künyeler başka kaynaklardan alınmış ve orijinal kaynağa çeşitli nedenlerle ulaşılamamış, bu nedenle de bu tip künyelerde kimi eksiklikler oluşmuştur. Oluşan bu bilgi eksiklikleri, okuyuculann uyardan ile düzeleceği gibi, yayının çıkışından sonra yapılacak çalışmalar toplanmaya devam edilerek, olası yeni baskılarda bu eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.

Aynı şekilde bu bilgi eksikliği dışında, katalogda hiç yer almayan yayınlar, olanaklı ise yayının kendisi veya fotokopisi ile birlikte iletilirse, bu yayınlar değerlendirmeye alınacaktır.

Okuyucunun bize vereceği bu bilgiler dışında, göndereceği her türlü olumlu/olumsuz eleştiriler de, çalışmanın bundan sonraki akışını daha sağlıklı kılacaktır.

 

2-KATALOG

 

001- ABlTL-FARACGregoryîGregory (Bar Habreus) Abu'l-Farac Tarihi, (Çev.Ö .R.Doğrul),Ankara, 1987:TTK Yayınlan

002- AÇIKSES, Erdal; Salnamelere Göre Ma'muretü'l Aziz Vilayetinde Maarif (1298-1325/1882-1910), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 1985:AÜTÎIE

003- AÇIKSES, Erdal; "1881-1908 Yıllan Arasında Tunceli Civarında Sosyal ve Kültürel Durum (1258-1325 Tarihli Mamuratül-Aziz Salnamesine Göre)", Sultan Baba ve Köroğlu, Elazığ, 1987:FHAM Yayınlan, 25-33

004- AFSHAR, F.A.; "Tunceli-Bingöl Bölgesi Jeolojisi", MTAE Dergisi 65, Ankara, 1965:31-41

 

005- AĞAR, Ömer Kemal; "Tunceli'nin Türklüğü Orta Asya'nın Türklüğü Kadar Eskidir", Attan 29, Adana, 1937:3-4

006- AĞAR, Ömer Kemal; "Büyük Başbuğ Atatürk Elazığlıların Kalbinde Kendi Sevgisinin Abidesini Buldu", Attan 32, Adana, 1937:4.8

007- AĞAR, Ömer Kemal; Tunceli-Dersim Coğrafyası, İstanbul, 1940:Türkiye Basımevi

008- AHMET, Niyazi; "Dersimin Kubilayı Teğmen Hakkı Nasıl Şehit Oldu", Attan 31, Adana, 1937:13-14

009- AKA,Ismail; Timur ve Devleti, Ankara, 1991:TTK Yayınlan

010- AKBULUT, Yümaz; Bingöl Tarihi, Ankara, 1995:Kültür Bakanlığı Yayınlan

011- AKÇAY, İlhan; "Keban Barajı'nın Meydana Getirdiği Göl Sahası İçinde Kalacak Olan Türk Eserleri Üzerinde Yerinde Yapılan Bir Araştırma", Türk Kültürü 66, Ankara, 1966: 918-922

012- AKÇAY, İlhan; "Pertek Til Köyü Eserleri", Yeni Fırat ü/32, İstanbul, 1966:27-32

013- AKGÜU Suat; Yakın Tarihimizde Dersim İsyanları ve

Gerçekler, İstanbul, 1992:Boğaziçi Yayınlan

014- AKGÜL, Suat; "Cumhuriyet Dönemine Kadar Dersim. Sorunu", AÜOTAUMD 4, Ankara, 1993:1-22

015- AKSOY, Bilal; Tarihsel Gelişim Sürecinde Tunceli I,

Ankara, 1985:Yorum Yayınlan

016- AKYOL, Ahmet Can; Ölü Sürçün ve Dersim, (?), (?):(?)

017- AKYOL, Ahmet Can; "Artık Şiirler Anlatmasın Dersim'i", Dersim 2, İstanbul, 1996:27

018- AKYOL, Ali Kemal; kiya Lolanlı Mehmet, Ankara, 1983:Özbaşak Basımevi

019- ALPTEKİN, Ali Berat; "Tunceli Masallannm Türk Kültürü İçerisindeki Yeri", Sultan Baba ve Köroğlu, Elazığ, 1987: FHAM Yayınlan, 19-24

020- ALPTEKİN, Ali Berat; Fırat Havzası Efsaneleri, Elazığ, 1990:(?)

021- ANONİM; Dersim, Ankara, 1932:TCDVJUK

022- ANONİM; "Gizli Nüfusların Yazımı Hakkında 1/1095 Numaralı Kanun Layihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası", TBMM Zabıt Ceridesi IVDevre Cilt 24, Ankara, 1934:TBMM

Matbaası, Sıra No:306 (1-6)

023- ANONİM; "Munzur Vilayeti Teşkilat ve İdaresi Hakkında Kanun Layihası ve Dahiliye, Milli Müdafaa, Adliye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları (1/304)", TBMM Zabıt Ceridesi Devre V, Cilt 7, Ankara, 1935:TBMM Matbaası, 1-32

024- ANONİM; "Munzur Vilayeti Teşkilat ve İdaresi Hakkında Kanun Layihası ve Dahiliye, Milli Müdafaa, Adliye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları (1/304)", (Meclis Görüşme Tutanakları), TBMM Zabıt Ceridesi  Devre V İçtima 1, Cilt 7, Ankara, 1935:TBMM Matbaası, Sıra Sayısı 58

025- ANONİM; "Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun", TBMM Kavanin Mecmuası, Devre V İçtimai,C. 16, Ankara, 1936:TBMM Matbaası, 112-116

026- ANONİM; "Munzur Vilayeti Halkından Olupta Müddeti İçinde Nüfus ve Askerlik Şubelerine Müracaatle Kayidlerini Yaptırmamış Saklılarla Yoklama Kaçağı, Bakaya, Firari ve İzinsizlerin Yazımı ve Cezalarının Affi Hakkında Kanun Layihası ve Milli Müdafaa, Dahiliye ve Adliye Encümenleri Mazbataları (1/353)", (Meclis Görüşme Tutanakları), TBMM Zabıt Ceridesi V.Devre C.8, Ankara, 1936:TBMM Matbaası, 3

027- ANONİM; "Tunceli Vilayeti Halkından Olubda Nüfus ve Askerlik Kanunlarına Göre Kendilerine Verilmesi Lazım-gelen Bazı Cezaların Affine ve Nüfus Yazımı  İle Askerlik İşlerine Dair Kanun", TBMM Kavanin Mecmuası Devre y İçtima 1 C.16, Ankara, 1936:TBMM Matbaası, 131

028- ANONİM; "Yeniden Dokuz Kaza ve Beş Vilayet Teşkiline ve Bunlarla Otuziki Nahiyeye Aid Kadrolar Hakkında Kanun",. TBMM Kavanin Mecmuası Devre 5 İçtima 1 C.16, Ankara, 1936:TBMM Matbaası, 117-

029- ANONİM; "Kapanan ve Açılan Tarih Sayfalan", Altan 27, Adana, 1937:6-9

030- ANONİM; "Tuncelinde Doğan Cumhuriyet Güneşi", Altan 30, Adana, 1937:1-3

031- ANONİM; Doğu Bölgesindeki Geçmiş İsyanlar ve Alınan Dersler, Ankara, 1946:Genelkurmay Basımevi

032- ANONİM; "Tunceli İlinin İdaresi Hakkındaki 2884 Sayılı Kanun Hükümlerinin Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Kanun", TBMM Kanunlar Dergisi, Dönem VII Toplanti 3 C.28, Ankara, 1946:TBMM Basımevi, 27             033- ANONİM; Türkiye'de Meskun Yerler Kılavuzu I-H, Ankara 1946:lçişleri Bakanlığı Yayınlan

034- ANONİM; f>Tunceli İl Merkezinin Kalan Kasabasına Nakline ve Kalan İlçesi Kadrosiyle Kütahya İlinde Altıntaş İlçesinin Kurulmasına Dair Kanun", TBMM Kanunlar Dergisi, Dönem VIII Toplanti 1 C.29, Ankara,. 1947:TBMM Basımevi

035- ANONİM; Tunceli Vilayeti, Ankara, 1959:DVVİUM

036- ANONİM; Köy Envanter Etüdlerine Göre Tunceli,

Ankara, 1964:KİB Yayınlan

037- ANONİM; "Çemişkezek Kanunu", Yeni Fırat  11/33, İstanbul, 1966: 25-26  %

038- ANONİM; "Dersim", Türk Ansiklopedisi c.xm, Ankara, 1966:MEB Yayınlan, 109

039- ANONİM; "Mazgirt", Yeni Fırat 11/34, İstanbul, 1966:13-14

040- ANONİM; Doomed by the Dam, Ankara, 1967:ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü

041- ANONİM; Grup Köy Yolları Planlaması Tunceli İli,

Ankara, 1967: YSEGM Yayınlan

042-  ANONİM; "Tunceli", Hayat Mecmuası II, İstanbul, 1967:183-184

043- ANONİM; Tunceli İl Yıllığı 1967, (Basım yeri ve yılı belli

değil)  .        '

044- ANONİM; Vilayetlerimizin Tarihi, İstanbul, 1968:Hayat Yayınları

045- ANONİM; ODTÜ Keban Projesi Çalışmaları, Ankara, 1969:Güzel İstanbul Matbaası

046- ANONİM; 8, Kolordu Bölgesindeki İsyanlar, İstanbul, 197 İ :Harp Akademileri Komutanlığı

047- ANONİM; Türkiye Mülki İdare Bölümleri ve Bunlara Bağlı Köyler Belediyeler (1 Haziran 1970 Durumu), Ankara, 1971:İBİİGM Yayınlan, 843-855

048-  ANONİM; Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, Ankara, 1972: GHD Yayını

049- ANONİM; 25 Ekim 1970 Genel Nüfus Sayımı Örnekleme Sonuçları, Ankara, 1972:DİE Yayınlan

050- ANONİM; Genel Nüfus Sayımı İdari Bölünüş İl, İlçe, Bucak ve Köy (Muhtarlık) Nüfusları  5.10.1970, Ankara, 1973:DİE Yayınlan

051- ANONİM; Cumhuriyetin 50. Yılında Tunceli 1973 İl

Yıllığı, İzmir, 1974:Ticaıet Matbaacılık

052- ANONİM; Keban Karakaya Gölköy Karababa, Ankara, 1976:TTK Basımevi

053-  ANONİM; "Dersim Yöresinden İki Halk Türküsü", Özgürlük Yolu 30, İstanbul, 1977:30

054- ANONİM; MTA Enstitüsünce Bilinen Yeraltı Kaynaklan Envanteri, Ankara, 1977:MTAE Yayınlan

055- ANONİM; Türkiye Mülki İdare Bölümleri Belediyeler Köyler (1 Ağustos 1977 Durumu), Ankara,1978:lBÜGM Yayınlan, 761-772

056- ANONİM; Yeni Tabii Yer Adları 1977, Ankara, 1978: İBİİGM Yayınlan       .   .

057- ANONİM; Genel Nüfus Sayımı 26.10.1975 İli 62 Tunceli Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Ankara, 1979:DÎE Yayınları

058- ANONİM; İl ve İlçe Merkezlerinde Ölüm İstatistikleri, Ankara, 1979:DİE Yayınlan

059- ANONİM; Türkiye Maden Envanteri (İllere Göre),

Ankara, 1980: MTAE Yayınlan

060- ANONİM; Türkiye Orman Envanteri, Ankara, 1980: Orman Bakanlığı Yayınlan

061- ANONİM; 1980 Nüfus Sayımı Sonuçları, Ankara, 1981: DİE Yayınlan

062-  ANONİM; 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (Birinci Aşama Sonuçları) Tunceli-1980, Ankara, 1983:DİEYayınlan

063- ANONİM; Bir Akarsu Üzerindeki Bir Serihidroelektrik Tesisin Optimal Soyutlandırma ve İşletmesi (Munzur Suyu Uygulaması) Son Rapor, Ankara, 1982:TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü Yayınlan

064- ANONİM; Genel Nüfus Sayımı 12.10.1980 İli 62 Tunceli Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Ankara, 1983:DtE Yayınlan

065- ANONİM; Köy Envanter Etüdü 1981: 62 Tunceli,

Ankara, 1983: TİGM Yayınlan

066- ANONİM; "Tunceli", Yurt Ansiklopedisi €.10, İstanbul, 1984:Anadolu Yayıncılık, 7281-7352

067- ANONİM; Tunceli İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç Raporu, Ankara, 1984:TGM Yayınlan

068- ANONİM; "Tunceli", Meydan Larousşe c.12, İstanbul, 1985: Meydan Yayınevi, 308-309

069- ANONİM; "50.Yılında Dersim Ayaklanması", Riya Azadi 106-108, İstanbul, 1987:(?)

070- ANONİM; Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 20.10.1985 62-Tunceli, Ankara, 1987:DİE Yayınlan

071- ANONİM; "Alişer ve Eşi Zarife Hanım", Denge Komkar 105,Köln,1988:(?)

072- ANONİM; "Kürt Ayaklanmalan", Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi c.6, istanbul,  1988:lletişim Yayınlan, 1898-1913

073-  ANONİM; 1985 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (Birinci Aşama Sonuçları) Tunceli=1985, Ankara, 1990:DİE Yayınlan

074- ANONİM; "Dersimden Üç Türkü Ağlama Yavrum Ağlama-Şahan-Laç Deresi", Berhem 11/12, Stockholm, 1991:70-73

075- ANONİM; Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanlan 2,3, İstanbul 1992:Kaynak Yayınlan

076- ANONİM; Komintern Belgelerinde Türkiye-Kürt Sorunu, İstanbul, 1994:Kaynak Yayınlan

077-  ANONİM; "Belgelerle Tunceli Gerçeği", Dersim  1, İstanbul, 1995:22-25

078- ANONİM; 1994 Türkiye İnsan Hakları Raporu, Ankara, 1995:TİHV Yayınlan

079- ANONİM; Forced Evictions and Destmction of Villages in Dersim (Tunceli) and the Western Part of Bingöl, Turkish Kurdistan September-November 1994, Amsterdam, 1995: SNK

080- ANONİM; "İHD Tunceli Raporu", İnsan Hakları Bülteni 77/79, Ankara, 1995:6

081- ANONİM; "Zarife Xanım Kimdir", Desmala Sure 15, (?), 1995:(?)

082- ANONİM; "38'den Bugüne", Dersim 1,2, İstanbul, 1995-1996:17-20; 19-23

083- ANONİM; "İdamlannda Bulunan I.Sabri ÇağlayangiTin Çok Sonradan Yayınladığı Anılan'nda Seyit Rıza", Dersim 2, İstanbul, 1996:3-5

084-  ANONİM; "Seyid Rıza U Şehide Dersimi", Bültene Kormışkan 3, Stockholm, 1996:(?)

085- ANONİM; 972 H. (1546 M.) Tarihli Tapu Tahrir Defteri A m i d  Livası  Vakıfları,  Ankara:Tapu  Kadastro  Genel Müdürlüğü Arşivi

086- ANONİM; 975 H, (1567 M.) Tarihli Çemişgezek Livası Tahrir Defteri, Ankara:Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi

087- ANTRANÖC; Tersim, Tiflis, 1900:(?)

088- ARDIÇOĞLU, Nurettin B.; "Harputun Etrafında Bulunan Yer Adlarının Tetkiki", Altan 12, Elazığ, 1936:(Sayfa no'su yok)

089- ARDIÇOĞLU, Nurettin; Harput Tarihi, İstanbul, 1964: Haıput Turizm Derneği Yayınları

090- ARIKAN, Zeki; Tunceli ve Dersim Coğrafyası, İstanbul, 1940:(?)

091- ARIKAN, Zeki; "1518(924) Tarihli Çemişgezek Livası Kanunnamesi", Tarih Dergisi XXXIV, İstanbul, 1984:101-122

092- ARİF, Mehmet; Binbir Hadis-i Şerif, Kahire, 1319(1902)

093- ARSLAN, Ali; Serçe, İstanbul, 1988:Sistem Yayıncılık

094- ARSLAN, Ayşenur-GÖKTAŞ,Hıdır-vd.; "Yarım Yüzyıl Sonra", Nokta 25 (28 Haziran 1987), İstanbul, 1987:12-23

095- ARSUNAR, M.Feruh; Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, İstanbul, 1937:Elaziz Halkevi Neşriyatı

096- ASLANAPA,Oktay; Türk Sanatı I-II, İstanbul, 1984: Kervan Yayınlan, II/51

097- ASLANAPA, Oktay; Anadolu'da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve  Gelişmesi, Ankara, 1991:AKM Yayını, 44-45

098- ASTARE, Kemal; Gome, İstanbul, 1995:Piya Kitaplığı

099- AŞAN, Muhammet Beşir; "Fırat Havzasında Barajlar Nedeniyle Yapılan Kültürel Varlıklan Kurtarma Çalışmaları", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler) n/l, Ankara, 1988: 33-51

100- AŞAN, Muhammet Beşir; "Elazığ-Bingöl ve Tunceli İlleri Ortaçağ Yüzey Araştırması, 1987", VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1989:KTVKB Yayınlan, 529-554

101- AŞAN, Muhammet Beşir; Elazığ Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskan İzleri (XI-XIIL Yüzyıllar), Ankara, 1989:TKAE Yayınlan

102-  AŞAN, Muhammet Beşir; "Yukarı Fırat Havzasında Ortaçağ Yüzey Araştırması", XI. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler n, Ankara, 1994:Türk Tarih Kurumu Yayınlan, 759-783

103- ATAÇ, C; "Tunceli", Altan 15, Elazığ, 1936:(Sayfa no'su yok)

104- ATAÇ-RÖSCH İnci; "GAFın Yukan Fırat Havzası Üzerindeki Etkileri", Fırat Havzasının Sosyal Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınlan, 33-

44

105- ATAÇ, Metin; "Name Dersim Tainere Xofo Tainere Gırano, Mire Sewdaade Weso", Desmala Sure 15, (?), 1995:(?)

106- AVAR, Sıdıka; Dağ Çiçeklerim, İstanbul, 1986:Öğretmen Yayınlan

107- AVCI, Haydar; "Kürt Halk Hareketleri ve Türküler", AHıturna Dergisi 8, Detmold, 1988:(?)

108- AVCI, Haydar, "Kürt Halk Ayaklanmalan ve Türküler", Berhem 10, Stockholm, 1991:23-29

109- AVYAROV; Osmanh-Rus ve İran Savaşlarında Kürtler 1801-1900, (Çev.Muhammed Varh), Ankara, 1995:Sigan Yayıncılık

110- AYDAL, Doğan; "The Chıomite are Deposits of Bağırba-ba-Pülümür Tuneeli-Turkey", Geologie 85, Ankara, 1984:1-16

111- AYDAL, Doğan; "The Mineralogical and Petrological Study of the Pülümür Bağırbaba Ultrabasıc Region (Tunceli-Turkey)", Geologie 85, Ankara, 1984:17-41

112- AYDEMİR, Şevket Süreyya; "Derebeyi ve Dersim", Kadro 6, Ankara, 1932:41-45

113- AYHAN, Orhan; Tunceli Ağzı, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara, 1958:AÜDTCF

114- AYKEN, Gülzemin; Pertek Ağzı ve Halk Mutfağı, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1987:FÜFEF

115- İJAHAR, Hasan; "Elazığ-Bingöl ve Tunceli Illmnde^re-historik Araştırmalar, 1987", VLAraştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1989:KTVKB Yayınlan, 501-527

116- BAILLY, Auguste; Bizans Tarihi 1-2, (Çev.Haluk Şaman), (Basım yeri ve yılı belli değil):Tercüman Yayınlan

117- BAKIRER, Ömür; Onüç ve Ondördüncü Yüzyülarda Anadolu Mihrabları, Ankara, 1976:TTK Yayınlan, 183-185

118- BALCIOĞLU, Mustafa; Belgelerle Milli Mücadelede Ayaklanma Hareketleri ve Merkez Ordusu, Ankara, 1991

119- BALOĞLU, Bülent; Pertek (Tunceli) ve Çevresi Tarihi (İdari, Kültürel ve Sosyal Durumu),Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1987:FÜFEF

120- BAMYACI, İbrahim Nami; Pertek Folkloründen Örnekler, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Erzurum, 1978:AÜEF

121- BARDAKÇI, Cemal; Anadolu İsyanları, İstanbul, 1940: Rıza Koşkun Basımevi

122- BARNUM, H.N.; "The Kuzzel-bash Koords", American Missionary Herald, (Ağustos), Boston, 1890:343-346

"Kızılbaş Kürtler (1890)", (Çev.G.Sevilmiş), Deng 35, İstanbul, 1996:47-48

123- BAŞBUĞ, Hayri;lki Türk Boyu Zaza ve Kurmançlar,

Ankara, 1984:TKAE Yayınlan

124- BAŞBUĞ, Hayri; "Doğu Anadolu Aşiretleri", Türk Dünyası Araştırmaları 37, İstanbul, 1985:160-185

125- BAYKARA, Barbaros; Dersim 1937, İstanbul, 1982:Akyar Yayınlan

126- BAYKARA, Barbaros; Dersim 1938, İstanbul, 1982:Akyar Yayınlan

127- BAYKARA, Baıbaros; Nefret Köprüsü (Şırzi), İstanbul, 1982: Akyar Yayınlan

128- BAYKARA/Tuncer; Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu'nun îdari Taksimatı, Ankara, 1988:TKAE Yayınlan

129-  BAYRAK, Mehmet; Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri, Ankara, 1993:Öz-Ge Yayınlan

130- BAYRAK, Mehmet; Kürdoloji Belgeleri, Ankara, 1994: Öz-Ge Yayınlan

131- BELLİ, Oktay; "Der Beschriftete Bronzehelm des Königs Menua aus der Festung Burmageçit bei Tunceli", Nimet Özgüç'e Armağan, Aspects of Art And Iconograph y: Anatolia And Its Neighbors, Ankara, 1993:TTK Yaymlan, 61-67

132- BENDER, Cemşid; "Zazalann Kürtlüğü, Alevilik ve Dil Konusu", Serketin 6, İstanbul, 1993:(?)

133- BEŞİKÇİ, İsmail; Kürtlerin Mecburi İskanı, İstanbul, 1977: Komal Yayınlan

134- BEŞİKÇİ, İsmail; Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi, İstanbul,1990:Belge Yayınlan

135- BtLBAŞAR, Kemal; Cemo, İstanbul, 1973:Tekin Yayınevi

136- BİLBAŞAR, Kemal; Memo 1,2, İstanbul, 1974:Tekin Yayınevi

137-  BtLGİN,Turgut; Munzur Dağları Doğu Kısmının Glasiyal ve Periglasiyal Morfolojisi, İstanbul, 1972:îstanbul Üniversitesi Yayınlan

138- BİNGÖL, A.R; "Elazığ-Pertek-Kovancılar Arası Volkanik Kayaçlann Petrolojisi", Fırat  Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1, Elazığ, 1982: 9-21

139- BİRDOĞAN, Nejat; Anadolu ve Balkanlarda Alevi

Yerleşmesi, İstanbul, 1992:Alev Yayınlan

140- BİRDOĞAN, Nejat; Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik,

İstanbul, 1994:Berfîn Yayınlan, 205-273

141- BODROGI, Krısztına Kehl; "Tarih Mitosu ve Kollektif Kimlik", (Çev.Taml Bora), Birikim 88, İstanbul, 1966:52-63

142-  BOUDOYAN, G.Et M.Thery; "Les Eglises de Thil (Korluca) dan le Vilayet de Tunceli (Turquei)tf, Revue des Etudes Armeniennes9, (?), 1972:179-192

143- BOZTAŞ, Ali Musa; Dersim'de Bir Çeşme, (Dersimi Baba adıyla), İstanbul, 1996:(?)

144-  BRUİNESSEN, Martin Van; Ağa Şeyh ve Devlet,

(Çev.Remziye Arslan), İstanbul, 1991:Öz-Ge Yayınlan

145- BRUİNESSEN, Martin Van; "Genocide in Kurdistan: The Supression of the Dersim Rebellion in Turkey (1937-38) and the Chemical War Againist the Iraqi Kurds (1988)", Genocide: Conceptual and Historical Dimensions, (Ed.George J. Andreo-Poulos), Pennsylvania, 1994:Universty of Pennsylvania Press

146-  BRUİNESSEN,  Martin  Van;  "Aslını İnkar Eden Haramzadedir", (Çev.Özgür Gökmen), Birikim 88, İstanbul, 1996:38-51

147- BULUT, Faik; Belgelerle Dersim Raporları, İstanbul, 1992: Yön Yayıncılık

148- BULUT, Faik; "Dersim ve Dersimli Üzerine Notlar", Dersim 1, İstanbul, 1995:5-8

149- BULUT, Özgün E.; Şiirlerin Diliyle Dersim, Ankara, 1991: Aydın Kitabevi Yaymlan

150- BULUT, Özgün E.; "Şiirde Dersim Dersim'de Şiir", Dersim 2, İstanbul, 1996:25,26

151- BUMKE, Peter J.; "Geçitveren: Zur Wirtschaftlichen Situation Eines Ostonatolischen Dorfes", Mardom Nameh 2, (?), 1976:2-22

152- BUMKE, Peter J.; "Kızılbaş-Kurden in Dersim (Tunceli-Turkei) Marginalitaet Und Haeresie", Anthropos 73 (3-4), Frei-burg, 1979: 530-548

153- BUMKE, Peter J.; "Dersimde Kızılbaş-KürÜer", (Çev. H.A1İ), Berhem 11-12, Stockholm, 1991:16-25

Kürtler Üzerine (Tarih ve Folklor Yazıları), Ankara, 1991: Öz-Ge Yayınlan, 163-184

154- BUR AT, Osman; "Pertek Baysungur Camifnin Taşınması", Vakıflar Dergisi X, Ankara, 1973:289-298

155- BURKAY, Kemal; Prangalar, Ankara, 1967:Memleket Yayınları

156- BURKAY, Kemal; Dersim, Ankara, 1975:Toplum Yayınlan

157- BURKAY, Kemal; Kürdistan'ın Sömürgeleştirilmesi ve Kürt Ulusal Hareketleri, (CAladağ adıyla), istanbul, 1978: Özgürlük Yolu Yayınlan

158- BURKAY, Kemal; Carin, İstanbul, 1992:Roja Nu Yayınlan

159- BURKAY, Kemal; Geçmişten Bugüne Kürtler ve Kürdis-tan Coğrafya-Tarih-Edebiyat I,  İstanbul, 1992:Deng Yayınlan

160- BURKAY, Kemal; Azadi U Jiyan, İstanbul, 1993:Deng Yayınlan/Weşanen Deng

161- BURKAY, Kemal; Yakılan Şiirin Türküsü, İstanbul, 1993: Deng Yayınlan

162- BURKAY, Kemal; Berf Fedi Dike, İstanbul, 1995:Deng Yayınlan/ Weşanen Deng

163- BUTYKA, Dezsö; "Das Ehamalige Vilayet Dersim", Mitteilungen der Kaiserlich 35, Viyana, 1892:99-164- C/AFEROĞLU, Ahmet; Güney Doğu4llerimiz Ağızlarından Toplamalar Malatya, Elazığ, Tunceli, Gaziantep Maraş Vilayetleri Ağızları, Ankara, 1995:TDKYayınlan, 119-130

165- CAN, Rıza; Dersim 1937 Yalanı ve Gerçekler, Ankara, 1975:Karaca Matbaası

166- CARTHY, Justin Mc; Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus, (Çev.îhsan Gürsoy), Ankara, 1995:GATSEB Yayınlan

167-  CENGİZ, Daimi; "Kızılbaş Kırmançlar'm (Zazalar) Geleneksel İnancında Hızır Kültü", Pir 5, İstanbul, 1996:23-30

168-  CENGİZ, Seyfi; "Genel Çizgileriyle Kürt ve Zaza Hareketleri", Sosyalist îşçi (?), (?), 1988:(?)

169- CENGİZ, Seyfi; "Alevilik Kırmanc Aleviliği, Mezhepler ve Tarikatlar", Desmala Sure 1, Londra, 1991:19-20

170- CENGİZ, Seyfi; "Dersim Sorunu: Kırmanc-Alevi Ulusal Sorunu", Desmala Sure 1, Londra, 1991:1-3

171- CENGİZ, Seyfı; "$08-1916 ve 1920-21", Desmala Sure 3, Londra, 1992:3-8

172- CENGİZ, Seyfı; "Dersim Bir Sömürgedir", Desmala Sure 4, Londra, 1992:11-15

173- CENGİZ, Seyfi; "Seyit Rıza", Desmala Sure 4, Londra, 1992:23-24

174- CENGİZ, Seyfi; "1937-38 Dersim Direnişi", Desmala Sure 4,5, Londra, 1992:7-10,2-5

175-  CENGİZ, Seyfi; "Alişer", Desmala Sure 5, Londra, 1992:20

176- CENGİZ, Seyfi; "M. Nuri Dersimi", Desmala Sure 5, Londra, 1992:11

177- CENGİZ, Seyfı; "Dersim Ulusal Sorunu ve Sosyalistlerin Politik Görevleri", Desmala Sure 15, Padernborn, 1995:5,6

178- CENGİZ, Seyfi; Dersim ve Dersi mi i, Marne, 1995:Desmala Sure Yayınlan

179- CENGİZ, Seyfi; Dış Kaynaklarda Kırmanclar, Kızıl-başlar ve Zazalar I, Marne, 1995:Desmala Sure Yayınlan

180- CENGİZ, Yusuf; Her Yönüyle Tunceli, (Basım yeri belli değil), 1985: Ünite Bilgisi Basımevi

181- CILIZOGLU, Tanju; "Atatürk Gelmeden Seyit Rıza İdam Edilecekti", Berhem 7, Stockholm, 1990:7-10

182- CÖMERT, Munzur; "Bava Hesene Kolu Venga Heqi Dano", Berhem 6/7, Ankara, 1993:91-97

183- CÖMERT, Munzur; "Alevi Zazalar'da Newe Marti ve Haw-temal Kutlamalan", Desmala Sure 11/1, Marne, 1994:38-40

184- CÖMERT, Munzur; "Xızıro Khal Yitiqate Kırmanciye de Hazar Çevere Sere Sodıri", Pir 3, İstanbul, 1995:45-47

"Dersim İnancında Sabahın Aydınlığına Binlerce Kapı Açan Bir Tamı Bozaüı Hızır", Pir 3, İstanbul, 1995:48-52

185- CÖMERT, Munzur; "Yitigate Dersimi de Kureş", Pir 4, İstanbul, 1995:55-62

"Dersim İnancında Kureş", Pir 5, İstanbul, 1996:32-42

186- CÖMERT, Munzur; "Yitiqate Dersimi Çenet Be Çeneme Çino", Pir 5, İstanbul, 1996:16-22

"Dersim înancı'nda Cennetle Cehennem Yoktur", Pir 6, İstanbul, 1996:55-61

187- CÖMERT, Munzur; "Yitiqate Dersimi de Wayıre Çei", Ware9,Baiersbronn, 1996:10-14

"Dersim İnancı'nda Ev ve Aile Tannsı", Ware 9, Baiersbronn, 1996: 69-74

188- CUİNET, Vital; "Sandjak Der Dersim", La Turque cTAsie II, Paris, 1891:Ernest Leroux, 384-405

189- CUMBUR, Müjgan; "Evliya Çelebiye Göre Tunceli'nin Bazı İlçeleri ve Anadolu Babalan", Erciyes 109, Kayseri, 1987:7-10

Sultan Baba ve Köroğhı, Elazığ, 1987:FHAM Yayınlan, 13-18

190- \^ AĞLAYAN, Hüseyin; Die Şdmaehe de Turkischen

Arbeiten Bewegung im Kontexst Nasyonalen Bewlegung (1908-1945), (?), 1994:(?)

191- ÇAĞLAYAN, Hüseyin; "38 Ra Zu Pelge Çena Sey Rızay Leyla Dersim u Jenoside Dersimi Sero Qeseykena", Tija Sodıri 3, Frankfurt, 1996:94-120

192- ÇAĞLAYANGİLjhsan Sahri; Anılarım, istanbul, 1990:Yılmaz Yayınlan, 45-55

193- ÇAY, Abdulhaluk; Anadolu'da Türk Damgası Koç-Heykel-Mezar Taşları ve Türkler'de Koç- Koyun Meselesi,

Ankara, 1983:TKAE Yayınlan

194-  ÇAY, Abdulhaluk; "Tunceli Mezartaşları ve Türk Kültüründeki Yeri", Türk Kültürü  Araştırmaları XXIII/l-2, Ankara, 1985:153-169

Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Simpozyumu Tebliğleri, Ankara, 1986:Tunceli Valiliği-FÜ, 381-395

195- ÇAY, Abdulhaluk; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz,

Ankara, 1988:TKAE Yayınlan

196- ÇAY, Abdulhaluk; Türk Milli Kültüründe Hayvan Motifleri I (Koyun ve Keçi Etrafında Oluşan Gelenekler),

Ankara, 1990:TKAE Yayınlan

197- ÇAY, Abdulhaluk; Her Yönüyle Kürt Dosyası, İstanbul, 1994:Turan Kültür Vakfı

198- ÇEÇEN, Kazım; "Sağman Köyü", Sanat Dünyamız 28, İstanbul, 1983: 7-12

199- ÇELEBİ, Evliya; Evliya Çelebi Seyehatnamesi c,5> (Çev.

Zuhuri Danışman), tstanbul,1977:Zuhuri Danışman Yayınevi, 108-110

200- ÇEM, Munzur, "Halk Türkülerinde Dersim isyanı", Denge Komkar 93-97, İstanbul, 1987:(?)

201-ÇEM, Munzur; Gülümse Ey Dersim UMU, Köln, 1990-1993:Deng Yayınlan (I.Cilt), Özgürlük Yolu Yayınlan (H.ve HLCilt)

202- ÇEM, Munzur; "Alevilik Üzerine Cumhuriyet'te Çıkan Yazı Dizisi ve Bir yaklaşım", Deng 9, İstanbul, 1991:10-15

203- ÇEM, Munzur; "Alevilik Sonjnu Üzerine", Deng 18, İstanbul, 1992:2-15

204- ÇEM, Munzur; Hotay Serra Usıfe Qurzkızi, Stockholm, 1992: Wesanen Roja Nu

205-  ÇEM, Munzur; Taye Kılame Dersimi, Stockholm, 1993;Hasselbx

206- ÇEM, Munzur; Alevilik Sorunu ve Dersim Ayaklanması Üzerine, Stockholm, 1995:(?)

207- ÇEM, Munzur; "Alevilik, Kurmanci-Kırmancki ve Dersim Üzerine Kimi Yanlış Görüşler, Deng 34, İstanbul, 1996:8-32

208- ÇETİN, Zeynel Murat; Düşümde Kan Kokusu (Mun-zur'da Yas Tutana), Ankara, 1993:Karşı Ltd.Şti.

209- ÇİYA, Sait; "Munzurun Doruğu", Jiyana Nu 4, İstanbul, 1994:(?)

210- ÇÎYA, Sait; "57.Yılında Dersim Direnişi 1,11,111", Jiyana Nu 7,8,9, İstanbul, 1994:(?)

211- ÇÎYA, Sait; "Alevilik Araştırmaları Yöntem ve Gerçek", Pir 4, İstanbul, 1995:26-41

212-ÇİYA, Sait; "Dersim Rönesansı\Roj 18, İstanbul, 1995:(?) "Rönesanse Dersimi", Tıja Sodıri 2, Franfurt, 1996:83-88

213- ÇÎYA, Sait; "Siyaset Olguları Kendisine Temel Alır", Roj

22, İstanbul, 1995:(?)

214- ÇİYA, Sait; "Bazıları Kopye Sever", Ware 9, Baiersbronn. 1996:64-68

215- ÇOLPAN, Rıza; Xıde Naxırwan u Tevkuştına Dersim,

Diyarbakır, 1993:Dilan Yayınlan/Weşanen Dilan

216- DaLOKAY, Vedat; Kolo, Ankara, (Basım yılı yok):ABB Yayınları

217- DANIK, Ertuğrul; Koç ve At Şeklindeki Tunceli Mezar-taşları, Ankara, 1993:TKAE Yaymlan

218- DANIK, Ertuğrul; "Dersim Alevi-Kürt ve Zaza Mitolojisi ve Pantheonu Üzerine İrdelemeler", Birikim 88, İstanbul, 1996:64-67

219- DARKOT, Besim; "Tunceli Üzerine Coğrafi Görüşler", Üçüncü Üniversite Haftası, İstanbul, 1943:1Ü yayınlan, 114-129

220-  DARKOT, Besim; "Tunceli'nin Coğrafyası", Aylık Ansiklopedi II, İstanbul, 1946:lskit Yayınevi, 575-577

221- DAV AZ, Rasim; "Yeni Bir Kürt Ayaklanması", Randschau 32, Basel, 1937:1162

Komintern Belgelerinde Türkiye-3 Kürt Sorunu, (DerDoğu Perinçek Çev: .F.Artan-kul,Ş.Perinçek), İstanbul, 1994:Kaynak Yayınlan, 66-69

222-  DEDEKURBAN, Ali Haydar; Zaza Halk İnançları, Ankara, 1993: Zaza Kültürü Yayınlan

223- DEDEKURBAN, Ali Haydar; Zaza Halk İnançlarında "Kültler", Ankara, 1994:ZazaKültürü Yaymlan

224- DEDEKURBAN, Ali Haydar; Zazalarda Şölenler ve Törenler, Ankara, 1994:Zaza Kültürü Yayınlan

225- DENİZ, Eşref; "Neolothic, Calcolothic and Early Bronze Age Faunal Remains From Pulur (Keban Dam Region) Turkey", Archaeological Studies(?), Amsterdam, 1974:284-294

226-  DERSİM, Ekin; "Çarpık Kalemler Dersim Tarihini Yazamaz", Desmala Sure 3, Londra, 1992:15

227- DERSİM, Selva; "Devletin, Solculuğun Dersim'e ve Kızılbaşlığa Verdiği Zararlar I", Pir 3, İstanbul, 1995:4-11

228- DERSİM, Selva; "T.C. Devleti'nin Kurum ve Kuruluşla-nyla Dersim'e Getirdiği Felaketler II", Pir 4, İstanbul, 1995: 6-16

229- DERSİM, Selva; "Solculann Dersim'e ve Kızılbaşlığa Verdiği Zararlar", Pir 5, İstanbul, 1996:5-14

230- DERSİMİ, M.; "Resmi Belgeleriyle Dersimi Boşaltma Karan", Berhem 3, Stockholm, 1988:8-10

231- DERSİMİ, Nuri; Dersim Tarihi, İstanbul, 1979:Eylem Yayınlan

Kürdistan Tarihinde Dersim, İstanbul, 1994:Zel Yaymlan

232- DERSÎMl, Nuri; Dersim ve Kürt Milli Mücadelesine Dair Hatıratım, Ankara, 1992:Öz-Ge Yayınlan

233- DEWRAN, Hasan; Feuer Seit Zarathustra Gedichte, Aphorisman und Ein Lyrisches Marchen, Frankfurt, 1992: Brandes-Apsel Veriag

234- DEWRAN, Hasan; "Dersim Lawıke Dersimi", Ware 3,4, Baiersbronn, 1993:(?)

235- DEWRAN, Hasan; "Zone Made Namey I,n,nr, Tija Sodıri 1,2,3, Frankfurt, 1995-1996:44-48,48-61,150

236- DEWRAN, Hasan; Entlang Des Euphrat Gedischte,

Frankfurt, (?): Brandes-Apsel Verlag

237- DİEHL, Charles; Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev: Cevdet R. Yularkılan), İstanbul, 1939:Kanaat Kitabevi

238- DİNAMO, Hasan İzzettin; Kutsal Barış 7, İstanbul, 1976:May Yayınlan, 321-387

239-  DOĞAN, Mehmet; "Dersim'i Seviyorum Onu Geri İstiyorum", Desmala Sure ll/l,Marne, 1994:4-6

240- DUNMORE, G.W.; "Kürt Papazlan Arasında Belirgin Hareketler (1857)", (Çev.G Sevilmiş), Deng 35, İstanbul, 1996:

241- DURUL, Yusuf; Baraj Gölü Çevresi Dokuma Sanatları,

Ankara, 1969:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan

242- DURUL,Yusuf; "Savak Türkmenleri ve Dokuma Sanatları" Türkiyemiz 2, İstanbul, 1971:43-44

243- DURUL,Yusuf; "Doğu Anadolu Yöresinde Halı ve Kilim

Motifleri ile Aşiretlerin Yerleşmeleri", Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1992:FHAM Yayınlan,

303-315                      .   '

244- DÜNDAR, Tevfık; Tunceli İle Çevresindeki Üç Vilayetin Zirai Durumu ve Gelişme İmkanları, İstanbul, 1943:Kenan Matbaası

245- DÜZGÜN, Mustafa; "Adet u Töreye Dersimi", Berhem 1,2,4,8, Stockholm, 1988-1990:(?)

246- DÜZGÜN, Mustafa; "Dersim de Kewrayeni", Berhem 3, Stockholm,1988:(?)

247- DÜZGÜN, Mustafa; "Şaire Dersimi Bava Sey Qaji", Berhem 10, Stockholm, 1991:(?)

248- DÜZGÜN, Mustafa; "Taye Diwaye Dersimi", Berhem 11/12, Stockholm, 1991:(?)

249- DÜZGÜN, Mustafa-vd.; Dersim'de Dualar, Atasözleri, Mecazlar, Bilmeceler, Şaşırtmacalar, İstanbul, 1992:Berhem Yayınlan

250- DÜZGÜN, Mustafa; "Kürdistan Tarihinde Dersim Adlı Eserde Geçen  Bazı Sözcüklerin Yerel Karşılıkları", Berhem 1, İstanbul, 1992:47-55

251- DÜZGÜN, Mustafa; Dersim Türküleri/Taye Lawıke Dersimi, Ankara, 1992:Berhem Yayınlan

252- DÜZGÜN, Mustafa; "Kürdistan Tarihinde Dersim Adlr Eserde Geçen Bazı Olaylar Üzerine", Berhem 5, Ankara, 1993: 16-28

253- DÜZGÜN, Mustafa; "Lawıkene Dersimi Şero", Berhem

5,6/7, Ankara, 1993:58-65,85-90

254- DÜZGÜN, Mustafa;"Areyiz U Hünere Xo", Tıja Sodıri 2, Frankfurt, 1996:9-28

255-  JlLfENDÎ,  Mehmet  Ali;  "Dersim  Mektupları", Ma'muretü'i-Aziz Gazetesi, 11 Mayıs-30Ekim 1885

256- ERDER, Cevat; "Eski Pertek'te XVI.Yüzyıla Ait tki Camii Kurtarma Çalışmaları", Keban Projesi 1971 Çalışmaları, Ankara, 1974:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 161-163

257- ERÖZ, Mehmet; "Tpnceli'nin Sosyal ve Kültürel Yapısına Dair Düşünceler", Doğu  Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Simpozyumu Tebliğleri, Ankara, 1986: Tunceli Valiliği-FÜ, 345-351

Erciyes 109, Kayseri, 1987:13-18

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar I, İstanbul 1992: Boğaziçi Yayınlan, 145-152

258- ERTUNA, Hamdi; "İstiklal Harbinde Ayaklanmalar",Türk İstiklal Harbi VII, Ankara, 1974:Genelkurmay Basımevi

259- ESER, Erdal; Tunceli İli Çemişkezek İlçesi Yelmaniye Camii (Medrese Camii), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995: HÜSBE

260- ESİN, Ufuk; "Tepecik Kazısı 1971", Keban Projesi 1971 Çalışmaları, Ankara, 1974:ODTÜ Keban Projesi Yayınları

261- jT EBER, Oda; Die Herrenlosen-Leben in Einem Kurdis-chen Dorf, Bremen, 1988:(?)

262-  FEBER;  Oda;  "Düzgün  Baba  Ziyareti",  (Cev: H.Tornecengi),Berhem 1, İstanbul, 1992:22-24

263- FIRAT, M.Şerif; Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara, 1981: TKAE Yayınlan

264- VJABRIEL, Albert; Voyages Archeologiques Dans la Turquie Oriantale I, Paris, 1940:IFAS, 260-261,351-352

265- GENET, Vitali; Asya Türkiyesi, İstanbul, 1891

266- GÖKALP, Ahmet; Pertek (Tunceli) (Her Yönüyle), Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1986:FÜFEF

267- GÖKÇEN, Sabiha; "Herekiate Dersimi u Çeko Ke Namusç Mı Sevekheno", Tıja Sodıri 2, Frankfurt, 1996:3241

268- GÖKTAŞvHıdır; Kürtler (İsyan Tenkil) I, İstanbul, 1991: Alan Yayıncılık

269-  GÖRGÜNAY,  Neriman;  "Savak  Türkmenlerinde Geleneksel Kadın Giyimi", Fırat Havzası Ü.Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1989:FHAM Yayınlan, 125-129

"Şavaklar'da Geleneksel Kadın Giyimi", Türk Halk Kültüründe Doğu-Anadolu Dokumaları ve Giysileri, Ankara, 1994: THKATV Yayınlan, 73-76

270- GÖRGÜNAY, Neriman; "Savak Aşiretlerinde Geleneksel Evlenme", Fırat Havzası Folklor ve  Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1992: FHAM Yayınlan, 95-104

271-  GÜL, Muammer; Çemişkezek (Tunceli) (Dünü ve Bugünüyle), Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1986:FÜFEF

272- GÜL, Yusuf; Tuncelide Şavaklüar, Ankara,1976:Şafak Matbaası

273-  GÜLENSOY ,N Hatice; Tunceli'de Munzur Efsanesi, Ankara, 1986: Ankara Üniversitesi Basımevi

"Tunceli'de Munzur Efsanesi", Erciyes 109, Kayseri, 1987:12-15

274- GÜLENSOY, Hatice; Tunceli'de Buyur Baba Efsanesi,

Ankara, 1992: MEB yayınlan

275- GÜLENSOY, Hatice; Tunceli'de Elti Hatun Efsanesi, İstanbul, 1992: MEB Yayınlan

276-  GÜLENSOY, Tuncer; Doğu Anadolu Osmanlıcası (Etimolojik Sözlük Denemesi), Ankara, 1986:TKAE Yayınlan

277- GÜLENSOY, Tuncer; "Doğu Anadolu Efsaneleri İçerisinde Tunceli Efsaneleri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 31, İstanbul, 1987:30-33

278- GÜLENSOY, Tuncer; "Tunceli'nin Efsanelerine Bir Bakış", Erciyes 109, Kayseri, 1987:11-12

279- GÜLENSOY, Tuncer; "Savak Türk Kilimciliği ve Kilim Terminolojisi", Erciyes 112, Kayseri, 1987:6-9

280- GÜLENSOY, Tuncer; "Tunceli Yöresi Efsaneleri ve Sultan Baba", Sultan Baba ve Köroğlu, Elazığ, 1987:FHAM Yayınlan, 9-11

281-  GÜLENSOY, Tuncer; Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları, İstanbul, 1989:TDAV Yayınlan

282-  GÜLENSOY, Tuncer; "Tunceli'nin Pülümür İlçesi Sağlamtaş Köyü Mezarlığı Üzerine Notlar", Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1992:FHAM Yayınlan, 105-108

283- GÜLENSOY, Tuncer-BURAN, Ahmet; Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler, İstanbul, 1992:Boğaziçi Yayınlan

284- GÜLENSOY, Tuncer; "Elazığ Tunceü Bingöl ve Diyarbakır Yöresindeki Bazı Boy Soy Oymak ve Aşiret Adlan Üzerine", Türk Dünyası Araştırmaları 28, İstanbul, 1984:134-156

Doğu ve Güneydoğu Ağızları Üzerine Düşünceler, Ankara, 1993: Boğaziçi Yayınlan, 63-86

285- GÜLENSOY, Tuncer; "Elazığ, Bingöl ve Tunceli İlleri Yer Adlarına Bir Bakış", Erciyes 115, Kayseri, 1987:5-8

Türk Yer Adları Sempozyum Bildirileri, Ankam, 1984:MFAD Yayınlan, 149-156

Doğu ve Güneydoğu Ağızları Üzerine Düşünceler, Ankara, 1993: Boğaziçi Yayınlan, 97-105

286- GÜLER, E.Canan; "Bölge Planlaması ve Yukan Fırat Havzasının Kalkınması", Fırat  Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınlan, 57-66

287- GÜLMEZ, Nurettin; TBMM Zabıtlarından Doğu ve Güneydoğu Meselesi, İstanbul, 1992:Hamle Yayın-Dağıüm

288- GÜNAY, Duygu Ansan; Keban Baraj Gölü Yöresi Halkbilim Araştırmaları, Ankara, 1980:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan

289- GÜNER, Tacettin Ömer, Pertek Folkloru, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1978:FÜFEF

290- GÜNTAŞ, Hüseyin; "Dersim ve Türkiye", Dersim 2, İstanbul, 1996:18

291-  GÜVEN, Kenan; Tabiat Güzellikleri ve Kültürel Değerleri île Tunceli, Ankara,1991:AKM Yayınlan

292- GÜYİLDAR, Hıdır; Tunceli (Merkez) Köy Ağızları, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1987:FÜFEF

293- OACEROĞLU, Hüseyin; Tunceli'de Göç, Ankara, 1988: Kurtuluş Ofset Basımevi

294- HALAÇOĞLU, Yusuf; 18. Yüzydda Osmanlı İmparatorluğumun tskan  Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi,

Ankara, 1991 :TTK Yayınlan

295- HALLİ, Reşat; Türkiye Cumhuriyetimde Ayaklanmalar (1924-1938), Ankara, 1972:Genelkurmay Basımevi

296- HALLİ, Reşat; "T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Belgelerinde Pülümür Harekatı (8 Ekim-14 Kasım 1930)", B er hem 3, Stockholm, 1988:22-27

297- HALLİ, Reşat; "Tunceli (Dersim) Tedip Harekatı (1937-1938)",Berhem 5,6, Stockholm, 1989:54-70,42-63

298- HARMANKAY, A Savaş - TANINDI, Oğuz; Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri I, İstanbul, 1996:Ege Yayınlan

299- HONİGMAN, Emst; Bizans Devletinin Doğu Sınırı,

(ÇevJFikret Işıltan), İstanbul, 1970:tÜEF Yayınlan

300- -İŞIK, Fahri; "Batı Uygarlığının Kökeni Erken Demirçağ Doğu-Batı Kültür ve Sanat İlişkilerinde Anadolu", Türk Arke-

oloji Dergisi XXVIII, Ankara, 1989:KTVKB Yayınlan, 1-39

301- IŞIK, Haydar; Dersimli Memik Ağa, İstanbul, 1990:Belge Yayınları

302- IŞIK, Şerafettin; Cıncık (Keban Barajının Öyküsü), Ankara, 1973: Önasya Yayınlan

303- IlTER, Fügen; "Doğu Anadolu'da Timur Devrinden Bir Yapı Yelmaniye Medresesi", Anadolu (Anatolia) XVII, Ankara, 1975:91-121

304- ÎZBIRAK, R.; "Tunceli", Türk Ansiklopedisi XXXI,

Ankara, 1982: Milli Eğitim Basımevi, 494-497

305- JaCABSON, C.M.; Rastnustena Zone Ma (Handbuch Für Die Recht Schreibung Der Zaza-Spraehe,  Tunceü-

Dialekt), Bonn, 1993: (?)

306- KaBAÇALI, Alpay; Tarihimizde Kürtler ve Ayaklanmaları, İstanbul, 1991 :Cem Yayınevi

307-  KALAFAT, Yaşar; Doğu Anadoluda Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1990:TKAE Yayınlan

308- KALMAN, M.; Belge ve Tanıklarıyla Dersim Direnişleri, İstanbul, 1995:Nujen Yayıncılık

309- KARABEKİR, Kazım; Kürt Meselesi, İstanbul, 1994:Emre Yayınlan

310-KARABORAN, H.Hilmi; "Çemişgezek'te Mevki Adlart', Fırat Havzası ILFolklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ,1989.FHAM Yayınlan, 153-181

311- KARABORAN, H.Hilmi; "Fırat Havzasında Sanat Tarihiyle İlgili Eserlerin Coğrafi Dağılışı", Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, Ankara, 1992:FHAM Yayınlan, 55-72

312- KARAHAN, Leyla; Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara, 1996: AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınlan

313-   KARAKAŞ,  Sevinç;  Hozat  (Tunceli)  Ağzı, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1987:FÜFEF

314- KARATAŞ, Hüseyin; Bir İsyanın Türküsü Dersim,

İstanbul, 1991: Dönem yayınlan

315- KAYA, Ali; Tunceli Kültürü, istanbul, 1995.'Aydınlar Matbaası

316- KAYA, Ali; "Dersim Adının Anlamı ve Yönetsel Durumu", Dersim 2, İstanbul, 1996:31

317-KAYABALI, lsmail-ARSLANOĞLU,Cemender; Beş Nehir (Çoruh, Kür, Araş, Dicle ve Fırat) Boyunun Türklüğü I

Ankara, 1990:Set Ofset

318- KEMALİ, Ali; Erzincan, İstanbul, 1932, Resimli Ay Matbaası

Erzincan, İstanbul, 1993: Kaynak Yayınlan

319- KILIÇ, Ali; "Dersim Isyanı'nda Demenanlılann Silahlı Mücadelesi", Deng 29, İstanbul, 1994:43-47

320- KIRDÖK, M.Ali; "Yan Açık Cezaevine Dönüştürülen îl Dersim", Dersim 1, İstanbul, 1995:9

321-  KIRIMHAN, Sücaettin; "Fırat Havzasının Fiziksel Özellikleri ve Genel Çevre Sorunlan", Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınlan, 229-248

322- KIRZIOĞLU, Neriman Görgünay; "Savaklarda Dokuma Çeşitleri", Türk Halk Kültüründe Doğu-Anadolu Dokumaları ve Giysileri, Ankara, 1994:THKATV Yayınlan, 27-37

323-  KIRZIOĞLU,   Neriman (Görgünay); Altaylarfdan Tunaboyu'na Türk Dünyasında Ortak  Motifler, Ankara,

1995:TÜRK:SOY Yayınlan

324- KISAKÜREK, Necip Fazıl; Son Devrin Din Mazlumları, İstanbul, 1995:Büyük Doğu Yayınlan, 167-171

325-  KISAKÜREK, Necip Fazıl, "Doğu Faciası Dersim", Berhem 6-7, Ankara, 1993:75-77

326- KİESER, Hans Lukas; Les Kurdes Alevies Face au Nationalisme Turc Kemaliste LfAlevite du Dersim et Son Role Dans la Premier Soulevement Kürde Contre Mustafa Kemal (Koçgiri, 1919-1921), Amsterdam, 1993:MERA

327- KOCA, Yavuz-vd.; "Fırat Havzasında Yem Sanayinin Önemi", Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınlan, 139-146

328- KOCADAĞ, Burhan; Lolan Oymağı ve Yakın Çevre Tarihi, Yalova, 1987:Taş Matbaası

329L KOCADAĞ, Burhan; Doğuda Aşiretler Kürtler Aleviler,

İstanbul, 1992:Ant Yayınlan

330- KODAMAN, Bayram; Sultan ILAbdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara, 1987: TKAE Yayınlan

331- KORKMAZ, Ramazan; "Fırat Havzası Folklorunda Hıdırel-lez Şenlikleri ve Bu Geleneğin Türk Dünyası İçindeki Yeri", Fırat Havzası İL Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1989:FHAM Yayınlan, 183-197

332- KOŞAY, Hamit Zübeyr; The History of a Potsherd From the Neolothic Âge " Cıncıktf (The Story of the Keban Dam),

Ankara, 1975: Önasya Yayınlan

333- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Doğu Anadolu Mezartaşlanndaki Koç ve Koyun Heykelleri" Milletlerarası I.Türk Sanatları Kongresi  (Ankara 19-24 Ekim 1959) Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962 :TTKYaymlan, 256-257

334- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Pulur (Sakyol) Kazısı 1968 Ön Raporu", 1968 Yaz Çalışmaları, Ankara, 1970:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 139-142

335- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Pulur (Sakyol) Kazısı 1969", Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ankara, 1971:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 99-101

336- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Sakyol (Pulur) Tarih Öncesi Kazısı", VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 25-29 Eylül 1970) Kongreye Sunulan Bildiriler I, Ankara, 1972:TTK Yayınlan, 53-56

337- KOŞAY, Hamit Zübeyr; Keban Projesi Pulur Kazısı (1968-1970), Ankara, 1976:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan

338- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Yeniköy Höyüğü Kazısı, 1972", Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Ankara, 1976:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 175-182

339- KOŞAY, Hamit Zübeyr; Pulur Etnografya ve Folklor Araştırmaları, Ankara, 1977:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan

340- KOŞAY, Hamit Zübeyr; "Keban'ın Pulur (Sakyol) Höyüğü Kazısında Bulunan  Kutsal Ocaklar", VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-15 Ekim 1976) Kongreye Sunulan Bildiriler I, Ankara, 1979:TTK Yayınlan, 77-80

341- KOYUNLU, Alpaslan; "Mezartaşı Olarak Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri", TTOK Belleteni 56/335, İstanbul, 1976:16-18

342- KÖKTEN, Î.Küıç; "Keban Baraj Gölü Alanında Taş Devri Araştırmaları, 1969", Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ankara, 1971: ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 13-16

343- KÖKTEN, Î.Küıç; "Keban Baraj Gölü Alanında Taş Devri Buluntulan", Atatürk Konferansları IV, Ankara, 1971:TTK Yayınlan, 125-132

344- KÖKTEN, Î.Kılıç; "Keban Baraj Gölü Alanında Taş Devri Araştırmalan, 1970", Keban Projesi 1970 Çalışmaları, Ankara, 1972: ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 1-2

345- KÖKTEN, Î.Kılıç; "Keban Baraj Gölü Alanında Dip Tarih Araştırmaları  1971", Keban Projesi 1971 Çalışmaları, Ankara, 1974: ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 1-5

346- KÖKTEN, İ.Kılıç; "Keban.Baraj Gölü Alanında Dip Tarih Araştırmalan, 1972", Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Ankara, 1976: ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 1-3

347- KÖROĞLU, Kemalettin; Urartu Krallığı Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, İstanbul, 1996:Arkeoloji ve Sanat Yayınlan

348- KUBAN, Doğan; "1968 Yazında Keban Barajı Bölgesinde Köy Mimarisi İncelemeleriyle İlgili Ön Rapor", 1968 Yaz Çalışmaları, Ankara, 1970:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 173-177

349- KUDAT, Ayşe; Kirvelik, Ankara, 1974:Ayyddız Matbaası

350- KUTLU, Muhtar; "Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Yapılacak Halk Bilimi Araştırmalarının Önemi ve Tunceli'de Şavaklılar", Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meşeleri Simpozyumu Tebliğleri, Ankara, 1986:Tunceli Vali-liği-FÜ, 369-377

351-  KUTLU,  Muhtar; Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık, Ankara, 1987:MFAD Yayınlan

352- KUTLU, Muhtar; "Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Kara Çadır", m. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V, Ankara, 1987:MFAD Yayınlan, 239-254

353- KUTLU, Muhtar; "Geleneksel Çoban Bayramlan ve Fırat Havzasında Yaşayan İzleri", Fırat Havzası ILFolklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1989:FHAM Yayınlan, 199-206

354- KUTLU, Muhtar; "Şavaklı Türkmenlerde fHabf Geleneği", Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1992:FHAM Yayınlan, 225-230

355- KÜÇÜK, Murat; "Cemal Abdal ve Mazgiıfte Dede Ocak-lan", Nefes 6, İstanbul, 1994:40-43

356-  LrfAÇÎN,  Şükrü;  Bir  Kürt  İşçisinin  Siyasal

Amları:Dersim İsyanı'ndan Diyarbakır'a, istanbul, 1993: S un Yayıncılık

357- LAŞER, Üşen; "Zon u Sisteme Candırmu", Tija Sodıri 1, Frankfurt, 1995:41-43

358-

Mal:

MISANIJ, Mehamed; "Bazı Yörelerde Dimili ve

Kurmanci Lehçelerinin Köylere Göre Dağılımı", Berhem 2,3,4, Stockholm, 1988,1989:8-16,62-67,53-56

359- MALMISANIJ, Mehamed; "Kırd-Kırmanc,Dımıli veya Za-za Kürtleri", Deng 21,22,23, İstanbul, 1992-1993: (?),56-61, (?)

360-MALMISANIJ, Mehamed; "Kırd-Kırmanc-Dımıli-Zaza Adlannm Anlamı Üzerine", Serketin 5, İstanbul, 1992:(?)

361- MAR, Cemşid; Çağdaş Kürt Destanları: Koçgiri-Ağrı-Dersim-Newroz, Ankara, 1990:Öz-Ge Yayınlan

362-MATEOS; Mateos Vekayinamesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162), (Çev.H.D.Andreasyan), Ankara, 1987:TTK Yayınlan

363- MELLÎNK, M.J.; "Archaelogy in Asia Minör", AJA 78, NewJersey, 1973:170-171

364- MEMİŞOĞLU, Fikret; "Çemişgezek", Yeni Fırat ü/14, istanbul, 1963: 14-17

365- MEMÎŞOĞLU, Fikret; "Munzur, Harput ve Gölcük Turizm Bölgemiz", Yejıi Fırat II/İ5, istanbul, 1963:5-10,31-32

EKTV Dergisi 3, Ankara, 1991:21-24

366-  MERGARIJl, Hegiye; "Torne Sey (Seyid) Rıza'i Qeseikeno",Pir 2,3, istanbul, 1995:40-43,34-43

"Sey Rıza'mn Torunu Anlatıyor", Pir 4, istanbul, 1995:42-54

"Torne Sey Rıza Qesey Keno", Ware 8, Baiersbronn, 1995:10-18

Torne Sey Rıza'i Qeseikeno, istanbul, 1996:Pirevi Yaymcüık

Seyid Rıza'nın Torunu Anlatıyor, İstanbul, 1996:Pirevi Yayıncılık

367- MILDAY, Celal Torne; "Surguniye Çıka?", Tıja Sodıri 3, Frankfurt, 1996:42-45

368- MOLTKE, Helmuth Von; Moltke'nin Türkiye Mektupları, (Çev. Haynıllah Örs), İstanbul, 1995: Remzi Kitabevi

369- MULLER, Frederieh; Zaza Diyalekt Der Kurdens, Prach-Viyana, 1864

370- MUMCU, Uğur; Kürt Dosyası, İstanbul, 1993:Tekin Yayınevi

371- MUNZUR, A.; "Dersim Ulusal Sorunu ve İnkarcılık", Desmale Sure 3, Londra, 1992:16

372- JNîYAZİ, Ahmet; "Dersimin Kubilayı Teğmen Hakkı Nasıl Şehit Oldu", Altan 31, Adana, 1937:13-14

373- OöUR, Haydar; Dersim Kaç Behzatça Yangındır,

İstanbul, 1994: Berfin Yayınlan

374- OSMANOĞLU, Cenap; "Tuncelinde Tarih", Yeni Fırat 11/29, İstanbul, 1966:16-17

375- OSMANOĞLU, Cenap; "Haıput Çevresindeki Kaleler ve Beğlikler", Yeni Fırat 11/32, İstanbul 1966:8-11

376- ONAR, Sıddık Sami; "Fevkalade Hallerin Hukuki Nizam Üzerindeki Tesirleri", Üçüncü Üniversite Haftası, İstanbul, 1943: İÜ Yayınları, 376-389

377-  ORUÇOĞLU, Muzaffer; Tohum, İstanbul, 1992:Umut Yayınlan

378- OgEL, Bahaddin-YILDIZ Hakkı Dursun-vd.; Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Ankara, 1992:Boğaziçi Yayınlan

379- ÖNDER, Ali Rıza; "Munzur Efsanesi", Erciyes 31/32, Kayseri, 1945:19-20

380- ÖNDER, Ali Rıza; "Çoban Baba Efsanesi", Erciyes 61/62, Kayseri, 1948:7

381- ÖNDER, Ali Rıza; "Pilvenklilerde Oruç ve Bayram", Erciyes 74/75, Kayseri, 1949:7-8

^382- ÖNDER, Ali Rıza; "Pertek Ağzının Özellikleri", Erciyes 81,82/83, Kayseri 1949:16-17,19-20

383- ÖNDER, Ali Rıza; "Pertek'ten Derlenmiş Kelimeler, Deyimler", Erciyes 82/83, Kayseri, 1949:19-20

384- ÖNDER, Ali Rıza;  "Tunceli Bölgesindeki Aşiretler ve Kabile Adlan", Türk Folkloru Araştırmaları 11/48, İstanbul, 1953:757-758

385- ÖNDER, Ali Rıza; "Tunceli Bölgesi Araştırmalan", Türk Folkloru Araştırmaları (?), İstanbul, 1972:(?)

386- ÖNDER, Mehmet; Şehirden Şehire Anadolu, Ankara,

1995:TİB Kültür Yayınlan, 355-357

387- ÖVÜNÇ, Fahri; "Dersim Haydutlanmn Tecavüzüne Uğrayan Amutka Jandarma Karakolu Nasıl Müdafaa Edildi", Jandarma Mecmuası 56, Ankara, 1939:39-42

388- ÖZ, Baki; Kurtuluş Savaşında Alevi-Bektaşiler, İstanbul, 1989:Can Yayınlan

389- ÖZBERK, Adnan; Dersim Yaylaların Delisi, İstanbul, 1950:Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

390- ÖZCAN, Mesut; Dersim (Zaza) Atasözleri, İstanbul, 1992:KaynakYayınlan

391-  ÖZCAN, Mesut; Dersim Aşk Türküleri, İstanbul, 1995:Kaynak Yayınlan

392-  ÖZDAL, Hayrettin-ERDEM,Necip; "Nazimiye Tetkik Seyahati Notlan", Aftan 39/42, İstanbul, 1938:46-59

393- ÖZDEMİR, Cahide (Dalokay); "Atatürk Elazığ'da", EKTV Dergisi 9, Anlara, 1994:1-8

394r ÖZGÜL, N.-TURŞUCU, A.; "Stratigraphy of the Mesozoic Carbonate Sequence of the Munzur Mountains (Eastern Taurides)", Geology of the Taurus Belt, (Ed.O.Tekeli, M.C. Göncüoğlu), Ankara, 1984:173-180

395- ÖZKAN, Halis; Völker und Kulturen in Ostanatolien: Beitrage zurGeschichte und  Ethnographie des Dorfes Muhundu in Ostanatolien Regierungsbezirk Tunceli (Ehamls

Dersim), Deimling, 1992: Wuppertal

396- ÖZKÖK, Burhan; Osmanlılar Devrinde Dersim İsyanları,

İstanbul, 1937:lstanbul Askeri Matbaa

397- ÖZTÜRK, Ali; "Fırat Havzası Anonim Edebiyatında Kud-siyet Kavramı ve Kutsal Tip", Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 1992:FHAM Yayınlan, 303-315

398-  ÖZTÜRK, Hıdır; Tarihimizde Tunceli ve Ermeni

Mezalimi, Ankara, 1984:TKAE Yayınlan

399- ÖZTÜRK, Mustafa; "Arşiv Vesikalanna Göre Harput ve Civanndaki Mimari Eserler", Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, Ankara, 1902:FHAM Yayınlan, 87-94

400- ÖZTÜRK, S.; Tuncelide Alevilik, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1972:1ÜEF

401- ÖZYİĞİT, Şeydi; İkibin Yıllık Tarihi île Lolan Aşireti,

Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1988:FÜFEF

402- A AMUKÇU, Ebubekir; Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri, İstanbul, 1992: Yön Yayıncılık

403- PARMAKSIZOGLU, İsmet; Tarih Boyunca Kürttürkleri ve Türkmenler, Ankara, 1983:TKAE Yayınlan

404- İVİGS, Henry H.; "The Religion of Dersim Kurds", Missionary Review of the World 24, New York, 1911:734-744

405- RİŞVANOĞLU, Mahmut; Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, İstanbul, 1992:Boğaziçi Yayınlan

406- !S, Ş.; "(Dersim)den (Tunceli)ne", Altan 30, Adana, 1937: 3-5

407- SAKAOĞLU, Saim; "Yedi Kardeşler ve Ülkerler-Süpürgeç Dağı İle Karadağ", Türk Folklor Araştırmaları XVin/360, İstanbul, 1979:(?)

408- SAKAOĞLU, Saim; "Doğu Anadolu Folklorunda Milli Kalıplar", Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi

Meseleleri) Simpozyumu Tebliğleri, Ankara, 1986:Tunceli Valiliği-FÜ, 83-91

409-  SAN, M.Salih; Doğu Anadolu ve Muş'un İzahlı Kronolojik Tarihi, Ankara, 1982:TKAE Yayınlan

410- SARIBEYOĞLU, Mahmut; Aşağı Murat Bölgesinin Beşeri Coğrafyası, İstanbul, 1951: AÜDTCF Doğu Anadolu Araştırma İstasyonu Yayınları

411- SEEL, L.Molyneux; "A Journey in Dersim", Geographical Journal 44, London, 1914:49-68

412- SELCAN, Zılfi, Zaza Milli Meselesi Hakkında, Ankara, 1994:Zaza Kültürü yayınlan

413- SEVGEN, Nazmi; "Kızılbaş-Aleviliğin Gizli Felsefesi", Tarih Dünyası 1/7, istanbul, 1950:286-291,307

414-  SEVGEN, Nazmi; "Anadolu'da Koyun ve At Motifli Mezartaşları", Tarih Dünyası 1/8, İstanbul, 1950:333-336

TMO Dergisi 1, Ankara, 1955:15-20

415- SEVGEN, Nazmi; "Yakın Tarihin Esrarla Örtülü Hadiseleri ve Koçkirili Alişer", Tarih Dünyası 1/8,  İstanbul, 1950:377-381,395

416-  SEVGEN, Nazmi; "Yaşayışları Şimdiye Kadar Gizli Kalmış Bir Aşiret Zazalar", Tarih Dünyası 11/10,11,12,13, İstanbul, 1950:410413,465-482,510-515,565-570

Türk Kültürü 229,230, Ankara, 1982:26-37,34-46

417- SEVGEN, Nazmi; "Efsaneden Hakikate", Tarih Dünyası 111/21, İstanbul, 1951:882-886

418-  SEVGEN, Nazmi; Anadolu  Kaleleri  I, Ankara, 1959:Doğuş Matbaası, 267-269

419- SEVGEN, Nazmi; "Celaleddin Harzemşah ve Tacik Baba", Tarih Dünyası 111/22, istanbul, 1951:927-930

Tarih Konuşuyor IV/31, İstanbul, 1966:2556-2562

420- SEVGEN, Nazmi; "Munzur Efsanesi", Tarih Konuşuyor IV/32, İstanbul, 1966:2659-2662

Piya 11, Stockholm, 1990:17-19

421- SEVGEN, Nazmi; "San Saltuk ve Aiyos Spiridon", Tarih Konuşuyor IV/33,34,35,36 İstanbul, 1966-67:2729-2734,2818-2823318-2922,3015-3020

422- SEVGEN, Nazmi; "Doğu Anadolu'nun 3000 Yıl Öncesi", Tarih Konuşuyor V/46,47,48,49,50, İstanbul, 1967-68:3433-3436,3481-3485,3536-3540,3583-3586,3626-3630

423- SEVGEN, Nazmi; Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Türk Beylikleri, Ankara, 1982:TKAE Yayınlan

424- SEVGEN, Nazmi; Zazalar, (Yayma Haz.Turan Bingöl), Ankara, 1994: Zaza Kültürü Yayınlan

425-  SİNCLAİR, Thomas Alan; Eastern Turkey:  An Architectural and Archaeological Survey III, London, 1989:The Pindar Press

426- SODIRİ, Pere; "Die Systematische Entvökerung von Dersim Eine Der Auswirkung Der Kriese Des Turkischen National-staates", Ware 9, Baiersbronn, 1996:89-91

427- SOLGUN, Hüseyin; "Tunceli'de Kız İsteme ve Düğün

Gelenekleri", Yeni Fırat 1/8,9, İstanbul, 1963:15-17,13-15

428- SOLMAZ, Selahattin; "Fırat Havzasının Kalkınmasında Eğitim ve Öğretimin Rolü", Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınlan, 313-325

429-  SOYLU, Ramazan; Okullar tçin Tunceli, Ankara, 1964:Balkanoğlu Matbaacılık

430- SÖYLEMEZ, Kamer; Adır U Asme, İstanbul, 1995:Piya Kitaplığı

431- SÖZEN, Kadir; "Munzurla Karşı Karşıya", Altan 22, Adana, 1937:3,5

432- SÖZEN, Metin; "Keban'da Türk Eserleri", TTOK Belleteni 27/306, İstanbul, 1970:10-16

433- SÖZEN, Metin; "Çemişgezek'de Türk Eserleri ve Yelma-niye Camisi",  Sanat Tarihi Yıllığı IV, İstanbul, 1971: 1ÜEFSTE, 29-47

434- SÖZEN, Metin; "Çemişkezek'in Ulukale Köyündeki Mimari Eserler", Sanat Tarihi Yıllığı VI, İstanbul, 1973: 1ÜEFSTE, 120-140

435- STRECFER, Wilheim; Mundart der Duzik in Dersim, (?), 1862:(?)

436-'SUNGUROĞLU,l^hak;Harput Yollarında HV, İstanbul, 1958-1968: EKTV Yayınlan

437- SÜLEYMAN, C; "Dersim Tarihi I,II,IH", Cem 41-43, İstanbul, (?): (?)

438- SÜMER, Faruk; Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara, 1992:TTK Yayınlan

439- SÜMER, Faruk; "Doğu Anadolu'da Moğol ve Türkmen Devirlerine Ait Bazı Tarihi Yapılar Hakkında Düşünceler", Belleten LIV/210, Ankara, 1990:635-639

440- SÜMER, Faruk; Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri, Ankara, 1990:TTK Yayınlan

441-  SYKES, Sir Mark; "Osmanlı İmparatorluğunun Kürt Aşiretleri", (Çev.M.Piro), Berhem 6,7,8, Stockholm, 1989-90:36-41,16-22,24-33

442-ı^AHİN, Tahir Erdoğan; Anadolu'nun Tarihi Akışı

içerisinde Siyasi,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Açıdan Erzincan Tarihi m, Erzincan, 1985:EHHDV Yayınlan

443- ŞAHÎNER, Necmettin; Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatıyor, İstanbul, 1978:Yeni Asya Yayınlan

444- ŞELİÇ, H.; Zaza Gerçeği, Münih, 1988:Dicle-Fırat  Yayınevi

445-ŞEREFHAN;  Şerefname,  (Çev.M.Emin  Bozafslan), İstanbul, 1990: Hasat Yayınlan

446- SİLAN, B.; "Değişik Yönleriyle Dersim Ayaklanması", Deng 3-4-20, İstanbul, 1990-1992:(?), 33-39,26-36

447- ŞİMŞİR, Bilal; ingiliz Belgeleriyle Türkiye'de "Kürt Sorunu"  (1924-1938) Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim Ayaklanmaları, Ankara, 1995: Dışişleri Bakanlığı Basımevi

448-  1 , H.; "Dersimin Son Sergerdesi Cumhuriyet Kuvvetlerine Teslim Oldu", Altan 30, Adana, 1937:8

449- TAHSİN, Yücel; "Pülümür'ün Yaşsız Kadını", Yazının Sınırları (?), istanbul, 1982:(?)

450- TANERİ, Aydın; Celalud-Din Harizmşah ve Zamanı,

Ankara, 1977: Kültür Bakanlığı Yayınlan

451- TANRIVERDİ,  Fuat; Munzur Vadisi Milli Parkında Rekreasyon ve Turizm Planlamasına Ait  Bir Araştırma,

Erzurum, 1976:Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlan

452- TAŞ, Cemal; "Maye Ra Biyenera Hata Merdenı Adet U Töreye Dersimi", Dersim 1, İstanbul, 1995:29,30

453- TAŞ, Cemal; "Adeto Töre Dersim E", Dersim 2, İstanbul, 1996:28,29

454- TAYLOR, J.G.; "Journal of a Tour in Armenia, Kurdistan and Upper Mesopotamia, With Notes of  Researches in the Dersim Dagh in 1866", Journal of the Royal Geographical Society 38, (?), 1868:281-361

455- THÜZ, Mıso; "Ya Star Ya Zaman mm Ku Kırnye Bun Poşman", Ware 9, Baiersbıonn, 1996:75-77

456-  TİMUROĞLU, Ali Kemal; Mazgirt (Tunceli) Halk İnançlarında Ağız Özellikleri, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1987:FÜFEF

457- TİMUROĞLU, Vecihi; Bir Sürgünün Ezgileri (Dersim Destanı), Ankara, 1990:AKS Yayıncılık

458-TİMUROĞLU, Vecihi; Dersim Tarihi, Ankara, 1991:Yurt

Kitap-Yayın

459- TORNECENGİ, Hawar; "Dersim de Tae Kılame Hegie", Pir 3, İstanbul, 1995:(?)

460- TORNECENGİ, Hawar; "Kalkek", Jiyana Nu 17, İstanbul, 1995:(?)

461- TORNECENGİ, Hawar; "Folklore Dersimi De Cae Lawıku 1,2,3", Tıja Sodıri 1,2,3, Frankfurt, 1995-1996:27-40,62-65,84-92

462-  TORNECENGÎ, Hawar-ÇİYA, Sait; "Torıx Tari de Nemaneno", Tija Sodıri 2, Frankfurt, 1996:30-31

463- TOSUN, İbrahim; Ulukale (Tunceli/Çemişkezek) Köyü

Ağzı, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1992:FÜFEF

464- TUĞLACI, Pars; "Dersim", Osmanlı Şehirleri, İstanbul, 1985:MiUiyet Yayınlan, 93-94

465- TUĞRUL, Mehmet; "Tunceli Halk Türküleri", Altan 29, Adana, 1937: 8-9

466- TUNCER, Orhan Cezmi; "Tunceli-Çemişkezek'te Bir Türbe", Önasya VI/63, Ankara, 1970:(?)

467- TUNCER, Orhan Cezmi; "Tunceli-Mazgirt Elti Hatun Camii", Önasya VII^5, Ankara, 1971:(Sayfa no'su yok)

468- TUNCER, Orhan Cezmi; Anadolu Kümbetleri I, Ankara, 1986:Güven Matbaası, 251-252

469- TURAN, Osman; Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi,

İstanbul, 1993:Boğaziçi Yayınlan

470- TÜKEL, Ayşıl; "Sağmandaki Çok Fonksiyonlu Salih Bey Camisi", Vakıflar Dergisi VIII, Ankara, 1969:229-241

471- TÜKEL, Ayşıl-BAKIRER, Ömür; "1968 Yılı Keban Projesi Restorasyon Çalışmaları Ön Raporu", 1968 Yaz Çalışmaları, Ankara, 1970:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 183-186

472- TÜRKAY, Cevdet; Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda Oymak  Aşiret ve Cemaatlar,

İstanbul, 1979: Tercüman Yayınlan

473-  UlUĞ, Naşit Hakkı; Derebeyi ve Dersim, Ankara, 1932:Hakimiyet-i Milliye Matbaası

474- ULUĞ, Naşit Hakkı; "Tunceli Medeniyete Açılıyor", Altan 39/42, İstanbul, 1938:27-28

475-  ULUG,  Naşit Hakkı; Tunceli Medeniyete Açılıyor, İstanbul, 1939: Cumhuriyet Matbaası

476-  UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Anadolu Beylikleri Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1984:TTK Yayınlan

477- LJlKÜ, Fethi; "XIX. Yüzyıl Sonlarında Bugünkü Tunceli'nin Durumu", Yeni Fırat 11/22, İstanbul, 1964:18-20

478-  ÜLKÜ, Fethi; Barışta Kahraman Kadınlarımızdan Öğretmen Hatice Sökmen, Ankara, 1992:Ofset Repromat

479- ÜNAL, Mehmet Ali; "XVI. Yüzyüda Çemişgezek Sancağı: . İdari Yapısı", Osmanlı Araştırmaları XI, 1991:49-71

480- ÜNAL, Mehmet Ali; "XVI ve XVII.Yüzyıllarda Diyarbekir

Eyaletine Tabi Sancakların İdari Statüleri", X.Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler V, Ankara, 1994:Türk Tarih Kurumu Yayınlan, 2211-2230

481-  I^HALLON, Robert-KANTMAN, Sönmez; "Keban Barajı Su Birikim Alanı Yüzey Araştırması, 1967", 1968 Yaz Çalışmaları, Ankara, 1970:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 1-12

482- V EDAT, Şadillili; Türkiye'de Kürtçülük Hareketleri ve İsyanlar, Ankara, 1980:Kon Yayınlan

483- VELÎDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet; Türkiye'de Üç Devir II, İstanbul, 1973:Sinan Yayınlan, 142-484-  JL ALÇIN, Hasan; Kontrgerilla Ttmeeii'de, Ankara, 1978:TÎKP Yayınlan

485-  YALÇIN,  Osman;  Elazığ-Tunceli-Bingöl, İstanbul, 1959:Özyürek Yayınlan

486- YALÇINKAYA, Işın; "Araştırmalann Işığında Anadolu Alt Paleolitiği ve Sorunlanna Genel Bir Bakış", Antropoloji 12, Ankara, 1985:395-435

487- YALIN, Hayrettin; Çemişkezek'ten Derlenmiş Halk Edebiyatı Örnekleri, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Erzurum, 1971: AÜEF

488- YARAMANCI, Aliye; "Jeofizik Araştırmaları, 1969", Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ankara, 1971:ODTÜ Keban Projesi Yayınlan, 1-5

489- YAVUZ, Edip; Tarih Boyunca Türk Kavimleri, Ankara,

1968: Kurtuluş Matbaası

490-  YEŞİLOVA, Mustafa; Kopo, İstanbul, 1978:MiUiyet Yayınlan

491- YILDIRIM, Aslıhan; Kültür ve Folklor Bütünlüğü İçerisinde tzollu  Aşireti, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1992:FÜFEF

492- YILDIRIM, İbrahim; "Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınmasında Örgün Eğitim Kurumlarının Rolü",. Fırat Havzasının Sosyal, kültürel ve Ekonomik  Kalkınması Sempozyumu, Elazığ, 1991:FHAM Yayınları, 327-340

493- YILDIZ, Emrullah; Gül Dersim, Ankara, (?):Berhem Yayınları

494- YILMAZ, Kahraman; Tunceli Masalları (İnceleme), Yayınlanmamış Lisans Tezi, Elazığ, 1981:FÜFEF

495- YİĞİTBAŞ, M.Sadık; Kığı, İstanbul, 1950:Cemal Azmi Matbaası

496- YOLGA, M.Zülfü, Dersim (Tunceli) Tarihi, Ankara, 1994:THKATV Yayınları

497- YÖNETKEN, Halil Bedri; "Tunceli'de Müzik Folkloru", Varlık 276/277 İstanbul, 1945:565-567

498- YUVALI, Abdülkadir; "Tunceli ve Yöresi Tarihi Üzerine", Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Simpozyumu Tebliğleri, Ankara, 1986:Tunceli Valiliği-FÜ, 355-366

499- YUVALI, Abdülkadir; "Tunceli Yöresinin Etnografik Özellikleri île İlgili Bazı Mektuplar", Türk Dünyası Tarih Dergisi 23, İstanbul, 1988:55-60

Fırat Havzası D.Folklor ve Etnografya Sempozyumu Elazığ 1989: FHAM Yayınlan, 351-358

500-  YÜCEL, Yaşar; Mutahharten ve Erzincan Emirliği Ankara, 1982: DTCF Basımevi                        501- ZilLAN, M.; "Kırmanc, Zaza, Alevi Sorunu Üzerine", Serketin 5, İstanbul, 1992:(?)

502- ZİLELİ, Ümit; Vur Emri (Bir Asteğmenin Tunceli Anıları), Ankara, 1991: An Yayınlan

503- ZOZAN, E.; "Dersim Türküleri Davasında Cezalandırılan Dersim Halkıdır", Berhem6/7, Ankara, 1993:37-44