Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

Dr. Zilfi Selcan
DaÍ, mı hÍfÍ to guret
Gaziya Welat (Frankfurt a.M.), 1980, moṙe 2, pelge 8, moṙe 3, p. 10;
 Desmala Sure, moṙe 10, Ocak 1994, pelge 5-8.

-----------------------

Na noste seweta interneti kerd hazır. Sıma ke nostÍ ho de qalÍ na nostey kenÍ (zitieren), hetÍ ÁımÍy ra na mecmua ra zuye bınosÍ. Noste niya ra ravÍr na mecmuau de veẓiya:

 DaÍ, mı hÍfÍ to guret

Qırkerdena DÍrsımi Áıturi biye: Saadi qesey kenÍ

Qeseykerdoẋ: Ali Başar, Duisburg 1976

Nostoẋ: Zılfi Selcan

WaxtÍ hervÍ DÍrsımi vi. HokmatÍ Tırku esker ontı vi ma ser. EskerÍ Tırku pÍ namusÍ ciniu kaykerdÍne. Nae sero hetÍ DÍrsımÍ şiarqi de aşirunÍ Kırmanciye esker ho werte nÍverda. U waxt hetÍ Paxi de «emÍ HarÁıki sero, hokmatÍ Tırku pırdo de darÍ vırastı vi. Wastena hokmatÍ Mıst Kemali a biye ke, seṙa esker bover vışiyo, sola kounÍ DÍrsımi işgal kero, bınÍ bandıra ho kero. AşirÍ DÍrsımi Áıturi ke gınay po, na qesa qewul nÍkerde. Aşira Demeni şiye, pırdo darÍ fişt ra cı, vÍsna. Sevevo bin ki u vi ke, hokmati, KırmancunÍ DÍrsımi ra esker wast. DÍrsımızu ki hata u waxt Tırku rÍ eskeriye nÍkerdÍne, coka na qesa qewul nÍkerde. PırdÍ Paxi ke vÍsna, hokmatÍ Mıst Kemali na mesela kerde mane, esker ont hetÍ Paxi ser. Pax, u waxt nahiya vi. Tede mudurÍ ve qereqolÍ ra bi. Dewa ma «uxure de, ṙozÍ sodır ma hesarÍ cı bime ke, eskeri dormÍ dewa ma gureto, onciyÍ koun u gavanu ser. Ez u waxt hona domonek biune, xevera mı dina ra Áine biye, aqılÍ mı ṭoay ser nÍşiyÍne. Mı niada ke, moa mı şiye, tumanÍ de sıpÍ u paki ardi, day mı ra. KıncÍ mınÍ qılÍrıni pÍro vuṙnay. Mı moa ho ra perskerd, vake:

- DaÍ, ma kata some? Moa mı dot ra vake:

- Cigera m', ho rÍ some veyve.

Eskeri, ma sarÍ «uxure, cŁyınÍ peÍ boni de kerdime ve top, dorme ro ma gureto. ŞŁariun u piyadu ra caę haṙd nÍoseno. Esker pÍro, eve Áeko. YÍ mınÍ mı ki zaṙanca de mı biye, zof bi vi banok. Zu ke şiyÍne, hÍni ra uwe 2

ardÍne, a ki dıma onciyÍne, tey şiyÍne. MınÍ ho ki zof cı ra haskerdÍne, saÍ ke ṙoştia ÁımunÍ mı biye... Eskeri ke ma cŁyın de dayme arÍ, mı niada ke, zaṙanca mı ṙemÍ. U vıradÍ hÍgay ra ṙemena, sona. Mı Áıturi diye ke ṙemena, ez ki dıma vostune ke, sola pÍ bıcÍrine. Dae de eskerÍ uza ra xeleşiya ra, verda ve mı dıme, dipÁıgÍ tıfongi Áıturi ke da ve mı ro, ez gınune haṙdro. Goni lew u pıṙnıkunÍ mı ra amÍ. SarÍ dewe ke mı de şÍrkerd, tÍde bervay. Şin u şiwan kot de. BervisÍ ma ver haṙd u asmÍ naleno. Ez amune, kotune vırara moa ho. Zaṙanca mı ki eskeri ver ṙemÍ, şiye, biye vindi. Eskeri, ma şirıt u ṙesenu ra gıredayme, kerdime qelfe ve qelfe, berdime. Waxto ke ma kerdime ra ṙast, ṙaa ma sero zu vae biye. Ma Áıturi ke vae seṙa vÍrdime ra, waa mına pile biye Áowt, dest da too, mıṙdosÍ uwe gurete, kuye ṙiyÍ mı ra ke, sola goni ṙiyÍ mı ra şÍro. Dae de eskerÍ xılbi, uşira tıfongia Áeqere onte we, barkerde, mianÍ waa mı de dÍ pıro. A uşire heni ke dano we, dano pıro, hawa ra vana: ḉiwww, ḉiwww! Waa mı ki bervena, ḉikena, cigerÍ ho benÍ letey. Ma ki pÍro berveme, haṙd u asmÍ name piya. HÍştıri ṙiyÍ ma ra vanÍ ‘guṙṙṙ ...’ yÍnÍ waṙ. Waa mı ki ṙew ra wastı vi. WaştiyÍ ho ki ḲÍla ra XıdÍ HemÍ Weli vi, zovina qelfe de vi; u ki gıredaÍ vi. Eskeri ke da waa mıro, ey ki hÍvetu ver ho ont ra, ont ra, zıṙÁa. Ho da we, da haṙdro, vake:

- Ero teresÍne! Sıma Áıturi danÍ waştiya mı ro! Mı raverdÍ ke, ez de Áı u ÁınaÍ sıma nine!

«ıqaşi ke ho raonco ki, ma tÍde gıredaÍime. Dae sero eskeru verda ve cı, na defa ki cÍray ra dey ser. Heni ke da pıro, heni ke da pıro, fist ve ṙoy ver. BervisÍ ma «uxurızu ver, kemer u kuÁ vÍseno, haṙd u asmÍ naleno. Ma dayme arÍ, berdime hetÍ PulÍ GÍme. Uza hÍgaÍ bi, cao ke Áola, ma a Áole de vındaṙnayme. Emır da, vake:

- PÍro ronisÍ, herkes hurÍndia ho de vındo!

Ma tÍde zu ca de dayme arÍ. DormÍ ma pıṙÍ eskeriyo. Heni ke amo, heni ke amo, i koy, i hÍgay ẓÍ qımıle guretÍ. 3

Ma ki ho dorme de niada ke, dormÍ ma de her ca meteṙıs gureto, pÍroyine tıfongi ÁaṙnÍ ra ma ser. Moa mı vake:

- Nia de, ‘tomatik’ hao hazaro, pÍ dey ma qırkenÍ.

Mı ki niada ke, dı lıngÍ ho osenÍ, lule ki Áaṙno ra hetÍ ma ser. Mı moa ho ra perskerd, vake:

- DaÍ, 'tomatik' Áıko? Moa mı vake:

- Cigera m', pÍ ine ma ita qırkenÍ!

Moa mı Áıturi ke heni vake, ters kot mı zeṙe. Ez ki hona qızkÍko, aqılÍ mı koti ra şÍro ser. Hama, qe ho vira nÍkan, moa mı ke mı ra heni vake nÍvake, ÁımÍ mı i tomatiki ra mendi. Mı tersunÍ ho ra ho haṙd ra qıştkerd, bota şine, moa ho ine ra tenÍ kotune dŁri. Moa mı ki mı ra gıra vana:

- Meso, ita vınde.

Ae ki ho mı dıme ra qıştkerd, lınga mı de pÍ guret, ez ontune leÍ ho, vake:

- Kata sona? Mı vake:

- DaÍ, ez ho dan ra yan ke qersuna tomatiki ro mı nÍgıno.

Dae sero moa mı saṙÍ ho sana ra, gırgıriye we, bervÍ, vake:

- Bıko, Áa mı ra kuna dŁri, bÍ ita leÍ dakıla ho de vınde ke, astÍ ma tÍwerte kuyÍ.

Ez indi leÍ moa ho de vınetune. Kes nÍtoṙeno ke bılewiyo, ya ki hurÍndia ho ra pay uṙzo. EskerÍ Tırku deqÍ de ṙeÍ anons keno, vano:

- KÍs hurÍndia ho ra nÍlewiyo, era pay nÍuṙzo! Kamo ke ust ra pay, name pa!

Bıra gÍrmo, gÍrmo, heni gÍrmo ke, ma a Áola hÍgayde, adır u kıla tiẓia amnoni veṙa vÍseme. Tiẓia amnoni heni dana astune ma de ke, tı vana adır voṙeno. Ma ki uza vÍsan u tÍsa kotime, fekÍ ma biyo zıp u ẓŁa, hÍvetu ra lewÍ ma qılaşiyÍ ra. EskerÍ Tırku dılapÍ uwe ma nÍdano. Dı ṙoẓi ma uza vındaṙnayme, derd u heşirÍna ke ma kotime cı, dısmÍni ser de nÍro. Cini u cŁamerdi, pil u qız, ÁÍl u Áuk, tÍde zeṙÍ i hÍgay de meser biyaÍime. TaÍ vanÍ: 4

‘ma qırkenÍ', taÍ vanÍ: ‘Ma qırnÍkenÍ.’ Hama leto ẓÍde vanÍ: ‘Ma rÍ mendene Áina.' Waxt peṙozo. Tiẓi coṙ de dana ma de. LeÍ ma de dı tenu puÁ u postalÍ ho veti, dormÍ ho de şÍrkenÍ, vanÍ:

- Ma ṙememe. Dae sero moa mı cÍrÍ vero, cÍrÍ sero, vake:

- Lao nÍvo sıma bıṙemÍ! Haq kenÍ ke sıma Áiyo henÍ caverdÍ, ala tenÍna savıṙkerÍ. Sıma ke nıka ṙemay, ṙiwalÍ sımara, na zalımi kokÍ ma tÍdine ita anÍ.

«ıke moa mı niya ra avÍ ki meserbiya, qırkerdene ra xeleşiya. ṘeÍ qersune gına ro cı, peÍ pasna de kerda dırvetın. Moa mı oncia cÍrÍ vero, cı rÍ ẓiar u diari dekeṙnay, vake:

- Lao ezo bextÍ sıma de ke, sıma vınderÍ, meṙemÍ; Nıka hona ma qırnÍkenÍ, mı dīirÍ ṙey diyo. İne key ke ‘esase' (fiṙıke) dÍ pıro, u waxt tomatik finÍ ra cı. Honde ke esase pıro nÍdÍ, vınderÍ, ala sebeno.

Na qesunÍ moa mı sero, hurdemÍna cŁamerdi texeliay. Nıka ki, ma gos name ro ser ke, ala key esase danÍ pıro. Ma dormÍ ho de niadame, i qumandaru Áadıri sanÍ gılÍ puli, esker peÍ tomatiku de (aıırmakinade) hazır vıneto. PÍro esase sero vındenÍ. Ma ṙeÍ hesare cı bime ke şŁariyÍ diar de veẓiya; eke ostoṙÍ vao pıṙra, ṙamıt ve Áadıra qumandarÍ Tırku ser. TenÍ waxt ke vÍrd ra, amey ma ra vake:

- ṘauṙzÍ! Ma uştime ra. Ma ra vake:

- DestunÍ ho pÍrode, vazÍ: 'Yaşa, yaşa, Mustafa Kemal Paşa!'

Nu, waxtÍ merdeno, her Áıqaş ke zeṙÍ ma nÍvano, fekÍ ma vano. Ma ki ẓÍ vatena ine vake. PÍro destunÍ ho dane pÍro, heni zıṙÁenÍ ke, kounÍ «uxure ve Karsniye ra veng fisto tÍ, zıngenÍ. MaÍ ho ki, pÍro beme sa ke, ma qırnÍkerdime verdayme ra. «ıturi ke ma verdayme ra, indi hetÍ dewa ho ser şime. Ṙae sero ÁÍÍ bi, tede barıx na vi ro, hemgÍ kerdÍne arÍ. Ma ṙeÍ niada ke, eskerÍ Tırku zeṙÍ ÁÍyi de ÁiyÍ pay ra nÍverdo. Bın fisto ra ser, qav u 5

qacaxi pero sıkıtÍ, kerdÍ tÍzeṙe. «Łal u xaşi, postÍ ṙonÍ toraqi tÍde sungikerde, aṙdi-maṙdi pÍro verdÍ de, kerdÍ haṙd. Eve zovina qese zu adır pa nÍno. Zovina cıl u cokÍ ma, qav u qacaxÍ ma, pÍro weranekerdÍ. VerÍ ÁÍveru de ki, barıxÍ hemgÍni ṙızno, pÍro gureto, esto zeṙÍ hope. İ mÍşi tÍde merdÍ kotÍ ra uwe ser. U hemgÍn pÍro hope de erẓiyo pÍser. Ma ki vÍsaniye ver qırbime. Ma ra her zuy dest da to, lopÍ hemgÍn guret, ho rÍ ṙae ra hem weme, hem ki some. U waxt ma niada ke, Aılere «uxure haÍ qelfÍ ma ra bıṙnÍ ra, şirıt u ṙesenu ra gıredaÍ, kerdÍ peya, fistÍ ra ṙae benÍ. YÍ ine hirıs u hirÍ saṙey bi. İ berdi, ma ra fişti dŁri. NÍzoneme ke, kata benÍ. Peyniye de heşiayme pÍ ke, zalımu berdÍ, verÍ KertÍ MazgÍrdi de qırkerde. ... Ma şime ÁÍ ke, Ái miyÍ ma kerdo tÍser u tÍbınra, Ṙon monÍ ma, toraq moraqÍ ma, aṙdÍ ma, tÍde verdÍ de. «Í ma pÍro tolankerdo, berdo. «Ío ke tolan nÍkerdo, Áino. Ma perskerd, peyniye de xevere gurete ke, mudırÍ Paxi qav u qacaxÍ ma, cıl cokÍ ma, tÍde dardÍ we, guretÍ berdÍ. DīirÍ ṙoẓi ra tepiya ez ve moa ho ra kotime ra ṙae, şime leÍ mudırÍ Paxi, Abbas Timurkeleşi. MavÍnÍ «uxure u yÍ Paxi satÍ onceno. Ma ke şime, mordemo de zondar fişt ra ho, tey berd. İ mÍrıki Tırki zonÍne. Ma tey berd ke, sola ma rÍ berfekÍni bıkero. Ma ke ṙeştime Pax, şime, dayra Mudıri de kotime zeṙe ke, zu hao peÍ masa de roniştao, pırÍno de derg pıraro. Na pırÍno sıpÍo ke Aṙavi kenÍ pay, uyo. BerfekÍ ma vake:

- Mudır Beg, zu hermete ama, mÍrdÍ ho kışiyo, viaa; domonÍ ho sey kotÍ, bÍkÍsa. Sıma qav u gacax u cıl u cokÍ nine ‘ẋeletiye' ra ardÍ. Nıka ki amÍ, peyser wazenÍ.

BerfekÍ ma Áıturi ke heni vake, MudırÍ Tırki dot ra perskerd, vake:

- Kama, kotirawa? Berfeki vake:

- «uxurıza.

Dae de mudır TimurkÍles tilÍ ho ser bi, zıṙÁa ra ma ser, vake: 6

- «ıturi yÍna, mı ra niya vana! Mal malÍ ıeznao, sıma tırto berdo. Ma ki şime, peyser ard. Koti ra amÍ uza ra şÍre!

Nae sero moa mı vake:

- YÍ ma ṭoaÍ de ma Áino, ma bÍkÍs u feqirime. MalÍ ma peyser bıde. Ma ve araqÍ ÁarÍ ho, eve emegÍ destunÍ ho ciando, gureto. U Áa malÍ ıezna vo! Sıma ma ra Áı wazenÍ? «a yÍnÍ dızdeni kenÍ? «a yenÍ eÍ ma tolankenÍ benÍ?!

Moa mı Áıturi ke niya peṙna ra ser, mudır uza ra xeleşiya ra, ame, da ve moa mı ro. YÍ mı ki, bıraÍ de mıno qızkÍk bi, vırara moa mı de bi. «ıturi ke da pıro, u ki vırare ra peṙa, şi gına ve haṙdro. Heni ke da moa mı ro, ae pÍ kaleka ho guret, zıṙÁÍÍÍ, zıṙÁÍÍÍ gınÍ haṙdro. TimurkÍles ve lıngu veẓiya ro moa mı ser, sanÍ ve paskulu ver. TezelÍ şiay rÍ ke, ez ki hona domono. «ımÍ feleki ve koṙ vÍ ke, zoṙÍ mı cı nÍsono. Ho rÍ bervan, bervan, haṙd u asmÍ nan piya. Sekerine! Dez heni ke dano ra astunÍ mı ke, na zulımÍ faşistunÍ Tırku coṙu mı vira nÍsono. ... MudırÍ Tırku moa mı ra her mılqiyo de henÍ kerdÍne ke, nıka ṙiyÍ mı dezeno ke, bıcÍrine ho fek. Peyniye de vake:

- To ra van, sona so, nÍsona ki, to ban erzan qawısa cendermu!

Dae sero ez bervan, cÍran moa ho vero van:

- DaÍ, hayde şime, Ái-miyo ke ÁÍ ma ra tırto ardo, cı rÍ zehir u zuqım vo! Dakıla mı uṙze şime, malÍ dina sekena?

Moa mı bervenaaa, bervenaaa, her zoto de henÍ dana zulımkariya faşistunÍ Tırkuro ke, cigera mı bena letey. Teseliya ma ke kote, ho rÍ uştime ra, kotime ra ṙae, şime dewa ho. Dae ra tepiya DÍrsımde, hona herv nÍqedia vi. HetÍ Heyderun u Demenu de ÁÍrunÍ Kırmancu eskerÍ Tırki de hona dÍne pÍro. Tırku ḲÍla Seynu de meteṙıs guretı vi. Uza ra eve top u tıfong bover ra nÍne qolÍ Kırmanciyera. Heto zu ra ki, bayloz (taara) amÍne, bombey estÍne ma ser. Moa mı paÁo de sur kerdı vi pıstunÍ mı, ez kerdı vi temey: - Bıko, niade, bayloze ke 7

yÍna na paÁık rasane, u waxt bomba nÍerzena, ho rÍ vÍrena ra sona. Mı ki qesÍ moa ho guretı vi, waxto ke bayloze amÍne mı seṙa vÍrdÍne ra, mı u paÁıkÍ huyo sur vetÍne, sanÍne ra ke, sola pÍskarÍ ma nÍbo. Her Áıqaş ke ma qır nÍkerdime, zovina caune DÍrsımi de pil u qız, ÁÍl u Áuk, cini u cŁamerdi tÍde qırkerdi, eşti pÍser. Qaz verdÍne ra ser, adır nÍne pa. İyÍ ke nÍvÍsnÍne, meyıtÍ dine ki estÍne Áolun u deru. Ma ke ṙae ra şiyÍne, i astey haṙd ra rafistey vi. Ma ṙozÍ şime zu koÍ, eke astey mastey, kınci mınci pıṙÍ. «Ínun u ciniu zulımÍ faşistunÍ Tırku ver, ho kou ra esto waṙ ke, sola era dest nÍkuyÍ. CiniyÍ ke kotÍne ra dest, berdÍne pÍ ‘kaykerdÍne'. İ ki, merdene rÍ ṙaẓi vi, qesa nianÍne coṙu qewul nÍkerdene. Ya şiyÍne ho estÍne Áem, tede xenekiyÍne, ya ki ho aşÍro estÍne waṙ, pa biyÍne pırtley mendÍne. Cao ke mın u moa ho di, uza, a lesa hermetu poa vi, şi vi. Hama astey hona zeṙÍ fiştanu de mendı vi. İ fiştanu kou ra heni surkerdÍne. İ poṙÍ şiaÍ dergi kÍmer ra mendı vi. Moa mı şiye, zu poṙÍ kerd qevda ho, fişt ra hawa, u poṙ heni astÍ saṙey ra qılayia ra ame. Mı ke ni diyÍne, zeṙÍ mı girgiriyÍne we, moa mı ki sero bervÍne.

QırımÍ DÍrsımi seṙa indi xelÍ waxt vÍrdı vi ra. Ma «uxure ra barkerdı vi, şi vi suka XarpÍti. Ez u Áaẋ de indi bi vi pil, bi vi cŁamerd. XarpÍt de dīirÍ olvozÍ mı bi, ma ho rÍ piya feteliyÍne, xeceliyÍne. ṘozÍ ma hetÍ ḲÍla XarpÍti ser şime; şime zu hÍni sero niştime ro. Ma ke tenÍ oṙoşiayme ra, tenÍ uwa serdıne sımıte, ho rÍ kotime qesu. TenÍ waxt ke vÍrd ra, ma niada ke, zuyo de kokımo desteÁoganın ame. TaÍ veṙa uşti ra pay vake:

- Mudır Beg tı xÍr ama.

Ca da cı. Mı Áıturi ke ‘Mudır Beg’ hesna, xaıÍ mı ṙecefiay. Mı savıṙ nÍkerd, cı ra perskerd, vake:

- Beg Efendi, tu koti mudıreni kerde? Vake: 8

- Heeey ewladÍ m' hey, qe persmeke! Koti vana, mı uza kerde. Mı Şiverege de kerde, Mardin de kerde, Pax de kerde. ... Mı ra Abbas TimurkÍles vanÍ. ...

«ıturi ke ‘TimurkÍles' vake, xaıÍ mı ṙecefiay. Dest u paÍ mı cÍriay, i gosÍ mı zıngaaay, zıngaaay. ... VerÍ ÁımunÍ mı bi mız u duma, dina mı sero Áerexiye, biye teng u tariye. Mı nÍzona ke, mı rÍ se vi. Ez oncia amune ra ho, mı na ṙae eve hÍrs perskerd, vake:

- Tu ez naskerdo? Ez Paxrao! Ey ki dot ra vake:

- Tı Pax de ÁÍ kamıẓi sari rawa? Mı vake:

- YÍno ra to viri, manÍ tu ama «uxure de zu ÁÍÍ ra qav u qacaxi, cıl coki tırti berdi; zu ki wayira de i ÁÍyi biye, cinika de viaÍ biye, eve domonunÍ ho ra biye; amÍ ke to ra ÁiyÍ ho bıcÍro; tu ki da pıro, eve lıngu veẓiya ro ser; yÍno ra to viri, tu a cinıke ra vake: ‘Wazena, ez tu nıka qawısa cendermu erẓine, pÍ to ‘kaykerÍ'? YÍ cinıke ki lazÍ de huyo sey lewe de vi. U lazeko sey ki, a na xorto ke nıka to ra na qesu vano, uyo! Mı gırmıkÍ dÍ ve şÍnÍ horo, vake: ‘U lazeko seo ke van, ezune!’

Mı Áıturi ke niya vake, nu tersa, zonÍ ho cÍriya, dest paÍ ho ṙecefiay. YÍ mınÍ mı ki, u eẓiatÍ eskerÍ Tırki, u pırodayis, a goni, i tıfongi yÍnÍ ra ÁımunÍ mı ver; verÍ ÁımunÍ mı biyo mız u duma. Ez xeleşiune ra, eve hÍrs biune pıro, guret da we, da ve haṙdro, kerd bınÍ lıngunÍ ho. Heni ke dan pıro, heni ke dan pıro, cı rÍ yamaniye an. Mı lew pıṙnıki pa nÍverday, goni cı ra erẓina tever. Mı ṙınd lŁya ra, hata ke bolmis bi, bi ve huskhol mend. Mı u heni uza caverda, ṙemune. Ez ki, heni ke vozdan, heni ke vozdan, van ‘sola şÍri, xevere moa ho dine'. Vostune, şiune ÁÍver de kotune zeṙe. zıṙÁan, van:

- DaÍÍÍ, daÍÍÍ! Moa mı tersÍ, amÍ vake:

- «ıko, sebi? Mı vake:

- DakılÍ, mı hÍfÍ to guret! Moa mı, sasbiye, vake:

- Tu da kami ro? Mı vake:

- DadakılÍ, mı hÍfÍ to guret! Moa mı oncia perskerd: 9

- Cigera m' hÍfÍ Áınayio, tu guret? Mı ki vake:

- DaÍ manÍ Pax de mudırÍ bi, ame vi, ÁÍ ma tolan kerdı vi, berdı vi. Ma ki şime ke, cı ra bıcÍme, ey ki sero da toro ... A mı da ve i mudıriro, hÍfÍ to cı ra ṙınd guret!

DaÍde, moa mı vırare fiste mı ra, girgiriye we, bervÍ, hÍştıri Áımu ra guṙiay. Hem ki biye sa. A ke heni bervÍ, zeṙÍ mı zonda, ez ki tey bervune. Moa mı ke tenÍ amÍ ra ho, vake:

- Ez qedaÍ lazÍ ho bıcÍrine. Tu hewlkerdo ke, hÍfÍ moa ho gureto. Hama zalımunÍ Tırki ra tek teyniya zu hÍfÍ mı cÍriyo, sekerine. Na teyniya yÍ ÁÍ ma niya ke! Derd, tek zu derdÍ mın u to niyo, bıko. Nu derd, derdÍ ma mıletÍ Kırmanciyo. Key ke hÍfÍ mıletÍ Kırmanci cÍriya, zeṙÍ mı u waxt hona oṙoşino ra! ...

Peyniye